VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP EN JURIDISCHE BIJSTAND

Artikel 1  Aanvang lidmaatschap
Het Kunstenbond-lidmaatschap start zodra het bestuur of de ledenraad van de Kunstenbond heeft besloten de aanmelding te accepteren. Op het lidmaatschap zijn zowel de statuten en reglementen van de Kunstenbond als deze voorwaarden van toepassing.

Persoonlijke gegevens dienen bij de aanmelding correct en volledig te worden vermeld. Wijzi­gingen kunnen schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de Kunstenbond. Mogelijk nadelige gevolgen van onvolledig of onjuist verstrekte gegevens komen voor rekening en risico van het lid.

Artikel 2  Soorten lidmaatschap en contributie
Er zijn 4 soorten lidmaatschappen:

1. Volledig lidmaatschap*

2. Basislidmaatschap

3. Studentlidmaatschap

4. Vriend

* een volledig lidmaatschap kan een gereduceerd tarief hebben. Leden komen hiervoor in aanmerking indien zij minder inkomen hebben dan het wettelijk minimum, op basis van het verzamelinkomen dat vermeld staat op de definitieve aanslag van de belastingdienst.

De hoogte van de contributie verschilt per lidmaatschapsvorm en per vakgroep, en wordt vastgesteld door de leden­raad van de Kunstenbond

Het jaarlidmaatschap kan eenmaal per kalenderjaar (ingangsdatum 1 januari) worden gewijzigd naar een ander lidmaatschap. Wijziging dient uiterlijk voor 15 december doorgegeven te worden. De Kunstenbond zal zich inspannen om de wijziging zo snel mogelijk na ontvangst van het schriftelijke wijzigingsverzoek te laten ingaan.

Als een lid een door de Kunstenbond aangeboden product met een looptijd afneemt, blijft dat lid na opzegging verplicht de contributie te betalen zolang er van het product gebruik kan worden gemaakt; de aan het lidmaatschap verbonden andere rechten vervallen in dat geval wel met ingang van de einddatum van het lidmaatschap.

Artikel 3  Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:

 1. Door opzegging door het lid per brief of per e-mail. Opzegging kan na minimaal 1 jaar lidmaatschap en alleen tegen het einde van een kalendermaand. De opzegtermijn bedraagt twee maanden.
 2. Leden met een jaarcontributie kunnen alleen per kalenderjaar (ingangsdatum 1 januari) opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden (opzeggen voor 1 november).
 3. Bij overlijden van het lid, tenzij de partner het lidmaatschap wenst voort te zetten en daarvoor ook in aanmerking komt.
 4. Door overschrijving naar een andere FNV Bond.
 5. Door ontzetting. Een nieuw lidmaatschap kan hierna niet worden aangegaan.

JURIDISCHE BIJSTAND

Artikel 4  Juridische bijstand
De Kunstenbond biedt haar leden juridische bijstand op het gebied van:

 • werk en inkomen (arbeids- en ambtenarenrecht en overeenkomsten van opdracht);
 • sociale zekerheid (voor zover het voortvloeit uit eerder verrichte arbeid);
 • intellectueel eigendomsrecht (beperkt tot het auteursrecht, het naburig recht en het handelsnaamrecht);
 • contractenrecht;
 • incasso van vorderingen;
 • huurrecht voor ateliers en kantoren (beperkt tot 7:230a-bedrijfsruimte).

Daarnaast verstrekt de Kunstenbond aan haar leden algemeen advies over het merkenrecht.

Voor alle rechtsgebieden zal door de Kunstenbond uitsluitend juridische bijstand worden geboden voor kwesties die direct voortvloeien uit de werkzaamheden waardoor het lid in aanmerking komt voor het lid­maatschap, een en ander ter bepaling door de Kunstenbond.

Onder juridische bijstand wordt verstaan:

 • het geven van juridische informatie en juridisch advies, begeleiding en bemiddeling (waarbij het voor of met een lid bijwonen van contractonderhandelingen niet geldt als juridische bijstand);
 • het optreden namens het lid in en buiten een gerechtelijke procedure.

De Kunstenbond stelt zich met het bieden van juridische bijstand als doel, de belangen van haar leden met zorg te behartigen. Er is daarbij enkel sprake van een inspanningsverplichting.

Artikel 5  Omvang kosteloze juridische bijstand
Het recht op kosteloze juridische bijstand is vastgesteld op:

 1. Volledig lidmaatschap (al dan niet met gereduceerd tarief): maximaal 20 uur per kalenderjaar / per kwestie, ongeacht het aantal kwesties (maar met de hier­onder in dit artikel 5 lid 2 beschreven beperkingen voor het lid van het maximum aan juridische dienstverlening.
 2. Basislidmaatschap: maximaal 3 uur per kalenderjaar, ongeacht het aantal kwesties.
 3. Studentlidmaatschap: maximaal 1 uur per kalenderjaar, ongeacht het aantal kwesties (maar met uitsluiting van de beoordeling van contracten).
 4. Vriend: geen juridische bijstand.

Aanpassingen van het maximum

3. Aanpassingen van het maximum

Bij alle kwesties die vóór aanvang van het lidmaatschap zijn ontstaan, bestaat in het geval van een volledig lidmaatschap recht op kosteloze juridische bijstand voor in totaal maxi­maal 3 uur; in het geval van een basislidmaatschap is dat in totaal maximaal 1 uur.

Het recht op kosteloze juridische bijstand wordt naar rato bijgesteld:

 • in het eerste en laatste kalenderjaar van het lidmaatschap;
 • bij wijziging van het soort lidmaatschap.

Het opgegeven aantal uren per jaar betreft telkens een maximum. Ongebruikte uren worden niet mee­genomen naar het volgende jaar. Bij een volledig lidmaatschap kan aanspraak gemaakt worden op maximaal:

 • 3 uur kosteloze juridische bijstand in het eerste halfjaar van je lidmaatschap;
 • aanvullend 3 uur kosteloze juridische bijstand in het tweede halfjaar van je lidmaatschap;
 • 12 uur kosteloze juridische bijstand in het tweede jaar van je lidmaatschap;
 • 18 uur kosteloze juridische bijstand in het derde jaar van je lidmaatschap;
 • 20 uur kosteloze juridische bijstand in het vierde jaar en ieder daaropvolgend jaar van je lidmaatschap,

steeds zolang daarmee het eerdergenoemde maximum van 20 uur per jaar niet wordt overschreden.

Overschrijding van het maximum aantal uren
Bij overschrijding van het hierboven genoemde maximale aantal uren per jaar of per afzonderlijke kwestie dient het lid voor verdere juridische bijstand te betalen tegen het ge­reduceerde uurtarief vermeld in artikel 9. Dit is ook (met terugwerkende kracht) het geval als het maximum in de loop van een kalenderjaar naar rato wordt bijgesteld wegens het eindigen of wijzigen van het lidmaatschap.

Ontstaansmoment van een kwestie
Een kwestie wordt geacht te zijn ontstaan op de datum waarop voor het lid duidelijk is, of redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn, dat zich een vraag zou voordoen dan wel dat een probleem zou ontstaan of bestaan waarvoor juridische bijstand nodig is of zou kunnen zijn.

Artikel 6  Door wie
De juridische bijstand wordt verleend door een jurist of advocaat van de Kunstenbond of door een externe rechtshulpverlener (waaronder een jurist, advocaat, deurwaarder of incassobureau). De Kunstenbond bepaalt wie de juridische bijstand verleent.

Artikel 7  Voorwaarden voor het in aanmerking komen voor juridische bijstand
Juridische bijstand wordt uitsluitend verleend:

 1. aan een natuurlijke persoon die lid is van de Kunstenbond (met inbegrip van een eenmanszaak);
 2. aan een personen­vennootschap of ander samenwerkingsverband als alle betrokken personen lid zijn van de Kunstenbond;
 3. in zaken waarin het Nederlandse recht van toepassing is;
 4. in Nederland, waarbij geldt dat:
  –        iedere (weder)partij ook in Nederland gevestigd of woonachtig dient te zijn;
  –        de Nederlandse rechter bevoegd dient te zijn om over de zaak te oordelen;
 5. als voor het geschil niet eerder juridische bijstand is verleend of gevraagd.

Artikel 8  Spelregels
Voor juridische bijstand van de Kunstenbond gelden de volgende regels:

 1. juridische bijstand wordt uitsluitend verleend voor kwesties die ontstaan zijn tijdens het lidmaatschap (behalve voor zover in artikel 5 anders is bepaald);
 2. juridische bijstand wordt uitsluitend verleend voor kwesties in verband met feiten die zich hebben voorgedaan in de periode van een jaar voorafgaand aan het verzoek tot het verlenen van juridische bijstand;
 3. voor kwesties in verband met een hoofdsom van maximaal € 500,- bruto (voor loon uit dienst­verband en uitkeringen) of een factuurwaarde van maximaal € 500,- exclusief btw (voor alle overige vorderingen), zonder rente en andere bijkomende kosten, wordt uitsluitend juridisch advies verstrekt;
 4. juridische bijstand wordt pas verleend als een lid zelf, al dan niet in overleg met de Kunstenbond, alle redelijkerwijs van hem te vergen stappen (waaronder incassomaatregelen) heeft ondernomen om de kwestie op te lossen;
 5. op eerste verzoek van de Kunstenbond wordt door het lid een schriftelijke opdrachtbevestiging in verband met de verlening van juridische bijstand af­gegeven;
 6. alle van belang zijnde informatie en gegevens (waaronder informatie over een door het lid afge­sloten rechtsbijstandsverzekering) worden tijdig en op een duidelijke en overzichtelijke wijze aan de Kunstenbond verstrekt;
 7. als een rechtsbijstandsverzekering van het lid mogelijk dekking biedt voor de kosten van de door het lid ge­zochte juridische bijstand:
  –        is het lid zelf volledig verantwoordelijk voor het achterhalen van de gevolgen die de juridische bijstand van de Kunstenbond mogelijk heeft voor de dekking;
  –        werkt het lid op eerste verzoek van de Kunstenbond mee aan het maken van afspraken met de rechtsbijstandsverzekeraar voor zover de Kunstenbond zich bereid verklaart juridische bijstand te verlenen onder de dekking van die rechtsbijstandsverzekering;
 8. het lid houdt zich op eerste verzoek van de Kunstenbond beschikbaar voor (telefonisch) overleg;
 9. als de Kunstenbond een lid vertegenwoordigt, onthoudt het lid zich van direct of indirect contact met iedere derde die bij de kwestie betrokken is (waaronder een wederpartij of rechtshulpverlener);
 10. als de Kunstenbond een lid vertegenwoordigt, onthoudt het lid zich van het zonder voorafgaande toestemming van de Kunstenbond inschakelen van een andere rechtshulpverlener;
 11. juridische bijstand wordt voorts beperkt tot het geven van juridisch advies als:
  –        de kans op succes gering wordt geacht;
  –        de rechtmatigheid van de aanspraken van het lid niet valt in te zien;
  –        de vraag onevenredig is ten opzichte van de inspanning die moet worden gepleegd; of
  –        het te dienen belang of de kwestie indruist tegen de kernwaarden van de Kunstenbond,
  alles ter beoordeling van de Kunstenbond.
 12. Een lid kan mogelijk aanspraak maken op een “Toevoeging”: gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand.

 

Artikel 9  Kosten
De kosten van juridische bijstand komen voor rekening van de Kunstenbond op de in deze voorwaarden bepaalde wijze en voor de in deze voorwaarden bepaalde omvang.

Noodzakelijke externe kosten
De voor de juridische bijstand noodzakelijke externe kosten komen voor rekening van het lid en worden dan ook uitsluitend met diens instemming gemaakt. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kosten zoals het griffierecht dat moet worden betaald voor het voeren van een gerechtelijke proce­dure, de kosten van de deurwaarder, mediationkosten, de kosten voor het inwinnen van inlichtingen of het verzamelen van feiten en de kosten van ingeschakelde deskundigen en getuigen. Het staat de Kunstenbond altijd vrij om zonder voorafgaande toestemming van het lid een incassobureau in te zetten voor de incasso van vorderingen als dat incassobureau zijn diensten verleent op no cure no pay-basis.

Proceskostenveroordeling
In een gerechtelijke procedure wordt door een rechter doorgaans een proceskostenveroordeling uit­gesproken. Een veroordeling van het lid tot het betalen van proceskosten aan de wederpartij komt voor rekening van het lid. Door de wederpartij te betalen proceskosten, verminderd met de bedragen die volgens artikel 5 en dit artikel 9 aan het lid in rekening zijn gebracht, komen toe aan de Kunstenbond.

Andere kosten
Het lid is verplicht de kosten van juridische bijstand aan de Kunstenbond te vergoeden voor zover het lid deze kosten kan (laten) verhalen op de wederpartij of op een derde; daarbij worden de uren tot de in artikel 5 genoemde maxima alsnog in aanmerking genomen tegen de hieronder in dit artikel 9 vermelde normale uur­tarieven. Als een wederpartij deze kosten rechtstreeks aan het lid vergoedt, betaalt het lid de ver­goeding door aan de Kunstenbond.

Bijdrage aan de kosten voor juridische bijstand
Voor leden is de bijdrage aan de kosten van juridische bijstand als volgt:

 1. Bij een volledig lidmaatschap geldt na het bereiken van enig daarvoor in artikel 5 genoemd maxi­mum per jaar of per afzonderlijke kwestie een gereduceerd uurtarief van
  € 125,- exclusief btw voor zaken op het gebied van intellectueel eigendomsrecht
  € 100,- exclusief btw voor alle overige zaken.
 2. Bij een basislidmaatschap geldt na het bereiken van enig daarvoor in artikel 5 genoemd maxi­mum per jaar of voor een afzonderlijke kwestie een gereduceerd uurtarief van:
  € 145,- exclusief btw voor zaken op het gebied van intellectueel eigendomsrecht;
  € 100,- exclusief btw voor alle overige zaken.
 3. Bij een studentlidmaatschap geldt na het bereiken van het in artikel 5 daarvoor genoemde maxi­mum per jaar een gereduceerd uurtarief van:
  € 145,- exclusief btw voor zaken op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.
  € 100,- exclusief btw voor alle overige zaken.

Tarieven kunnen jaarlijks door het bestuur worden herzien. Derden kunnen aan deze opgave van gereduceerde uurtarieven geen rechten ontlenen.

Artikel 10 Betaling
De Kunstenbond stuurt een factuur (inclusief btw) met een overzicht van de in rekening gebrachte werkzaamheden en kosten. De betalingstermijn is veertien dagen, zonder recht op verrekening of opschorting.

Voorschot
Het lid is verplicht om op eerste verzoek van de Kunstenbond voorafgaand aan de verlening van juridische bijstand een voorschot te voldoen in verband met de te verrichten werkzaamheden en de te maken kosten. De Kunstenbond bepaalt de hoogte van het voorschotbedrag.

Betalingsachterstand
Bij niet tijdige betaling van (voorschot)facturen voor werkzaamheden of kosten is de Kunstenbond bevoegd om de verlening van alle juridische bijstand op te schorten en zo nodig geheel te beëindigen, zonder dat het lid aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

Na overschrijding van de op enige factuur van de Kunstenbond vermelde betalingstermijn is het lid meteen in verzuim en de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Hierbij geldt dat alle betalings­verplichtingen, on­geacht of de Kunstenbond deze reeds heeft gefactureerd, direct opeisbaar zijn. Daarnaast kan de Kunstenbond aanspraak maken op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 125,- per factuur. Betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 11  Beperkingen
Het bestuur van de Kunstenbond is bevoegd de aanspraken van een lid op juridische bijstand te beperken als een lid een onevenredig groot beroep doet op de Kunstenbond. Daarvan is in ieder geval sprake als een lid meer dan vier keer per jaar aanspraak maakt op juridische bijstand.

Geen juridische bijstand wordt verleend:

 1. als het lid de voor hem uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet nakomt;
 2. als het lid de contributie niet tijdig voldoet;
 3. als het lid zijn zaak niet tijdig aanmeldt, correspondentie onbeantwoord laat of anderszins niet tijdig op verzoeken of vragen van de Kunstbond reageert;
 4. als de kwestie het gevolg is van opzet, schuld of bewuste roekeloosheid van het lid;
 5. als de juridische bijstand betrekking heeft op een kwestie die naar het oordeel van de Kunstenbond niet binnen een redelijke termijn kan worden afgewikkeld of als aan­nemelijk is dat de weder­partij van het lid geen verhaal zal bieden.
 6. in geschillen tussen vennoten of de leden van een samenwerkingsverband onderling;
 7. in kwesties die betrekking hebben op persoonlijke aansprakelijkheid van het lid in zijn hoedanigheid van (feitelijk) bestuurder of aandeelhouder van een rechtspersoon, vennoot van een personen­vennootschap of lid van een samenwerkings­verband;
 8. als het lid zich tegenover de Kunstenbond of enige bij de kwestie betrokken derde (waaronder een wederpartij of rechtshulpverlener) zodanig onbehoorlijk gedraagt, dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de juridische bijstand wordt verleend of voortgezet.

Als één van deze omstandigheden zich voordoet, heeft de Kunstenbond mede het recht om de even­tueel al begonnen verlening van juridische bijstand met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig geheel te beëindigen; de Kunstenbond zal het lid daarvan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen.

Als blijkt dat het lid in strijd met de wet of deze voorwaarden heeft gehandeld of juridische bijstand heeft gevraagd en gekregen terwijl niet alle van belang zijnde informatie of onjuiste informatie is verstrekt, is het lid verplicht alle door de Kunstenbond gemaakte kosten van de juridische bijstand op eerste verzoek aan de Kunstenbond te vergoeden.

Artikel 12  Hardheidsclausule
Het bestuur van de Kunstenbond is bevoegd om in bijzondere gevallen ten gunste van het lid af te wijken van deze voorwaarden. Uitgangspunt daarbij is telkens dat de beperkte financiële middelen van de Kunstenbond zo veel mogelijk ten gunste dienen te komen van alle leden gezamenlijk.

Artikel 13  Aansprakelijkheid
Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Kunstenbond:

 • is de aansprakelijkheid van de Kunstenbond en iedere voor haar werkzame persoon in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van de Kunstenbond wordt uitgekeerd;
 • is de Kunstenbond niet aan­sprakelijk voor het handelen of nalaten van enige derde die in het kader van de juridische bijstand door de Kunstenbond of door enig ander is inge­schakeld.

Artikel 14  Klachten
Met een klacht dient het lid zich om te beginnen altijd eerst te wenden tot degene die de juridische bijstand heeft verleend. Komen partijen er samen niet uit, dan kan een gemotiveerde klacht worden ingediend bij de klachtenfunctionaris die de klacht onderzoekt en afhandelt volgens de Klachten­regeling Kunstenbond Juridische Zaken, die van toepassing is op alle verlening van juridische bijstand door de Kunstenbond. Deze klachtenregeling wordt op verzoek verstrekt.

Artikel 15  Geheimhouding
De Kunstenbond zal geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens die door een lid worden verstrekt ten behoeve van de verlening van juridische bijstand, behalve voor zover:

 • het lid instemt met het aan derden ter beschikking stellen van de gegevens;
 • een juiste uitvoering van de aan de Kunstenbond opgedragen taak het aan derden ter beschikking stellen van de gegevens noodzakelijk maakt of rechtvaardigt.

Artikel 16  Toepasselijkheid
Leden van de Kunstenbond zijn door het lidmaatschap van deze vereniging individueel gebonden aan deze voorwaarden. De Kunstenbond heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen.

Artikel 17  Rechtskeuze
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18  Forumkeuze
Onverminderd het bepaalde in de Klachten­regeling Kunstenbond Juridische Zaken is de rechter in Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de Kunstenbond en een lid in verband met deze voorwaarden (met inbegrip van geschillen in verband met de verlening van juridische bijstand door de Kunstenbond of de daarvoor door een lid aan de Kunstenbond verschuldigde bedragen).