VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP EN JURIDISCHE DIENSTVERLENING

MEI 2021

 

 1. Aanvang lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap van de Kunstenbond start zodra het bestuur of de ledenraad van de Kunstenbond de aanmelding heeft geaccepteerd. Op het lidmaatschap zijn zowel de statuten en reglementen van de Kunstenbond als deze voorwaarden van toepassing.
  2. Persoonlijke gegevens dienen bij de aanmelding correct en volledig te worden vermeld. Wijzi­gingen kunnen schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de Kunstenbond.
  3. Nadelige gevolgen van onvolledig of onjuist verstrekte gegevens komen voor rekening en risico van het lid.
 2. Soorten lidmaatschap en contributie

  1. Er zijn 4 soorten lidmaatschappen:
   • Volledig lidmaatschap*
   • Basis lidmaatschap
   • Student lidmaatschap
   • Vriend(in)
    *een volledig lidmaatschap kan een gereduceerd tarief hebben. Leden komen hiervoor in aanmerking als zij minder inkomen hebben dan het wettelijk minimumloon, op basis van het verzamelinkomen dat vermeld staat op de definitieve aanslag van de Belastingdienst.
  2. De hoogte van de contributie verschilt per lidmaatschapsvorm en wordt vastgesteld door de leden­raad van de Kunstenbond.
  3. De contributie wordt geïnd via automatische incasso of Ideal betaling. Dit gebeurt maandelijks in de maand waarop de contributie van toepassing is of per kalenderjaar (jaarlidmaatschap).
 3. Wijziging van het lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap waarbij de contributie maandelijks wordt betaald, kan eenmaal per lidmaatschapsjaar worden gewijzigd naar een ander lidmaatschap.
  2. Een “lidmaatschapsjaar” is de periode van precies één jaar die start op de ingangsdatum van het lidmaatschap.
  3. Bij het jaarlidmaatschap, waarbij de contributie per jaar wordt betaald, loopt het lidmaatschapsjaar van 1 januari tot en met 31 december en kan het lidmaatschap eenmaal per kalenderjaar worden gewijzigd naar een ander lidmaatschap (ingangsdatum 1 januari). De wijziging dient uiterlijk voor 15 december te worden doorgegeven.
 4. Einde van het lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap eindigt:
   • door opzegging door het lid per brief of per e-mail;
   • bij overlijden van het lid, tenzij de partner het lidmaatschap wenst voort te zetten en daarvoor ook in aanmerking komt;
   • door ontzetting. Een nieuw lidmaatschap kan hierna niet worden aangegaan.
  2. Opzegging kan na minimaal 1 jaar lidmaatschap en alleen tegen het einde van een kalendermaand. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden. Na een wijziging van het lidmaatschap geldt de ingangsdatum van de wijziging voor het bepalen van de periode van 1 jaar.
  3. Leden met een jaarlidmaatschap kunnen alleen per kalenderjaar opzeggen (ingangsdatum 1 januari). De opzegtermijn bedraagt 2 maanden (opzeggen voor 1 november).

Juridische dienstverlening


5            Inhoud van de juridische dienstverlening

5.1         De Kunstenbond biedt haar leden juridische dienstverlening op het gebied van:

 • werk en inkomen (arbeids- en ambtenarenrecht en overeenkomsten van opdracht);
 • sociale zekerheid (voor zover het voortvloeit uit eerder verrichte arbeid);
 • intellectueel eigendomsrecht (beperkt tot het auteursrecht, naburig recht en handelsnaamrecht);
 • contractenrecht;
 • incasso van vorderingen;
 • huurrecht voor ateliers en kantoren (beperkt tot 7:230a-bedrijfsruimte).

Daarnaast verstrekt de Kunstenbond aan haar leden algemeen advies over merkenrecht.

5.2         Voor alle rechtsgebieden wordt door de Kunstenbond uitsluitend juridische dienstverlening geboden bij kwesties en vragen die direct voortvloeien uit het beroep of de werkzaamheden waardoor het lid in aanmerking komt voor het lid­maatschap. Een en ander ter bepaling door de Kunstenbond.

5.3         Onder juridische dienstverlening wordt verstaan: het geven van juridische informatie en juridisch advies, begeleiding, bemiddeling en het vertegenwoordigen van het lid in en buiten een gerechtelijke procedure. Het voor of met het lid bijwonen van contractonderhandelingen geldt niet als juridische dienstverlening.

5.4         Onder een kwestie wordt verstaan: de aangelegenheid waarvoor het lid een beroep op de juridische dienstverlening doet.

5.5         De Kunstenbond stelt zich met het bieden van juridische dienstverlening als doel de belangen van haar leden met zorg te behartigen. Er is daarbij sprake van een inspanningsverplichting.

6            Omvang van de kosteloze juridische dienstverlening

6.1         Het recht op kosteloze juridische dienstverlening is vastgesteld op maximaal:

 1. Volledig lidmaatschap: 20 uur per lidmaatschapsjaar, ongeacht het aantal kwesties en afhankelijk van de duur van het lidmaatschap (zie 6.2);
 2. Basis lidmaatschap: 3 uur per lidmaatschapsjaar, ongeacht het aantal kwesties;
 3. Student lidmaatschap: 1 uur per lidmaatschapsjaar, ongeacht het aantal kwesties en met uitsluiting van de beoordeling van contracten;
 4. Vriend(in): geen kosteloze juridische dienstverlening.

6.2         Bij een volledig lidmaatschap kan per lidmaatschapsjaar aanspraak worden gemaakt op kosteloze juridische dienstverlening van maximaal:

 • 6 uur in het eerste jaar van lidmaatschap;
 • 12 uur in het tweede jaar van lidmaatschap;
 • 18 uur in het derde jaar van lidmaatschap;
 • 20 uur in het vierde jaar en ieder daaropvolgend jaar van lidmaatschap.

6.3         Ongebruikte uren worden niet mee­genomen naar het volgende jaar van lidmaatschap.

6.4         Bij overschrijding van het hierboven genoemde maximale aantal uren per lidmaatschapsjaar, betaalt het lid voor verdere juridische dienstverlening het (ge­reduceerde) uurtarief zoals vermeld in 9.2.

6.5         Voor kwesties die vóór aanvang of tijdens de eerste drie maanden van het lidmaatschap zijn ontstaan, bestaat bij een volledig lidmaatschap recht op kosteloze juridische dienstverlening van maximaal 3 uur in totaal. Bij een basis lidmaatschap is dat 1 uur.

6.6         Een kwestie wordt geacht te zijn ontstaan op het moment waarop voor het lid duidelijk was, of redelijkerwijs duidelijk kon zijn, dat sprake is van een situatie waarvoor juridische dienstverlening nodig is of zal kunnen zijn.

6.7Bij wijziging van het lidmaatschap:

 1. gelden de daarbij behorende rechten per de ingangsdatum van het nieuwe lidmaatschap. Lidmaatschapsjaren van het eerdere lidmaatschap worden niet meegenomen naar een nieuw volledige lidmaatschap.
 2. geldt het bepaalde in 6.5. Dit betekent dat:
  • als op de ingangsdatum van de wijziging sprake is van (een) bestaande kwestie(s), bedraagt het recht op kosteloze juridische dienstverlening voor die kwestie(s) maximaal 3 uur extra in totaal bij een volledig lidmaatschap en 1 uur extra in totaal bij een basis lidmaatschap. Deze uren worden toegevoegd aan het aantal uren dat behoort bij het eerdere lidmaatschap na eventuele bijstelling volgens artikel 6.8 sub b;
  • als een kwestie ontstaat (of meerdere kwesties ontstaan) tijdens de eerste drie maanden van het nieuwe lidmaatschap, bedraagt het recht op kosteloze juridische dienstverlening voor die kwestie(s) maximaal 3 uur in totaal bij een volledig lidmaatschap en maximaal 1 uur in totaal bij een basis lidmaatschap.

6.8         Het recht op kosteloze juridische dienstverlening wordt naar rato bijgesteld:

 1. in het laatste jaar van het lidmaatschap (bij opzegging);
 2. bij wijziging van het lidmaatschap naar een lidmaatschap met minder rechten.

Leidt de bijstelling tot overschrijding van het maximaal aantal uren kosteloze rechtsbijstand, dan betaalt het lid hiervoor het uurtarief zoals vermeld in 9.2. 

7            Voorwaarden voor het in aanmerking komen voor juridische dienstverlening

7.1         Juridische dienstverlening wordt uitsluitend verleend:

 • a. aan een natuurlijke persoon die lid is van de Kunstenbond (met inbegrip van een eenmanszaak);
 • b. aan een personen­vennootschap of ander samenwerkingsverband als alle betrokken personen lid zijn van de Kunstenbond;
 • c. in zaken waarin het Nederlands recht van toepassing is;
 • d. in Nederland, waarbij geldt dat:
  • iedere wederpartij in Nederland gevestigd of woonachtig is;
  • de Nederlandse rechter bevoegd is om over de zaak te oordelen.

Als de wederpartij gevestigd of woonachtig is in het buitenland, of als de Nederlandse rechter niet bevoegd is, is de juridische dienstverlening beperkt tot het geven van juridische informatie en juridisch advies;

 • e. als voor de kwestie niet eerder juridische dienstverlening is verleend of gevraagd bij de Kunstenbond of bij derden;
 • f. als de feiten die aan de kwestie ten grondslag liggen niet ouder zijn dan één jaar voorafgaand aan het verzoek tot juridische dienstverlening;
 • g. als een lid zelf, al dan niet in overleg met de Kunstenbond, alle redelijkerwijs van hem te vergen stappen heeft ondernomen om de kwestie op te lossen;
 • h. in kwesties met een hoofdsom van minimaal € 500,- bruto (voor loon uit dienst­verband en uitkeringen) of een vordering van minimaal € 500,- exclusief btw, zonder rente en andere bijkomende kosten. Bij een hoofdsom of vordering onder deze grens is de juridische dienstverlening beperkt tot het geven van juridische informatie en juridisch advies;
 • i. De juridische dienstverlening wordt tevens beperkt tot het geven van juridische informatie en juridisch advies als:
  • de kans op succes gering wordt geacht;
  • de rechtmatigheid van de aanspraken van het lid niet valt in te zien;
  • de vraag onevenredig is ten opzichte van de inspanning die moet worden gepleegd en/of de kosten die moeten worden gemaakt;

of

  • het te dienen belang of de kwestie indruist tegen de kernwaarden van de Kunstenbond.

Een en ander ter beoordeling van de Kunstenbond.

7.2         Alle van belang zijnde informatie en gegevens (waaronder informatie over een door het lid afge­sloten rechtsbijstandsverzekering) worden tijdig en op een duidelijke en overzichtelijke wijze aan de Kunstenbond verstrekt.

7.3         Als de Kunstenbond een kwestie in behandeling heeft genomen, onthoudt het lid zich van het zonder voorafgaande toestemming van de Kunstenbond:

 • opnemen van direct of indirect contact met iedere derde die bij de kwestie is betrokken (waaronder een wederpartij of rechtshulpverlener);
 • inschakelen van een andere rechtshulpverlener.

7.4         Als een rechtsbijstandsverzekering van het lid mogelijk dekking biedt voor de kosten van de door het lid ge­zochte juridische dienstverlening:

 1. is het lid zelf volledig verantwoordelijk voor het achterhalen van de gevolgen die de juridische dienstverlening van de Kunstenbond mogelijk heeft voor de dekking;
 2. werkt het lid op verzoek van de Kunstenbond mee aan het maken van afspraken met de rechtsbijstandsverzekeraar voor zover de Kunstenbond zich bereid verklaart juridische dienstverlening te verlenen onder de dekking van die rechtsbijstandsverzekering.

7.5         Een lid kan mogelijk aanspraak maken op een “toevoeging”: gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation.

8            Door wie

De juridische dienstverlening wordt verleend door een jurist of advocaat van de Kunstenbond of door een externe rechtshulpverlener (waaronder een jurist, advocaat, deurwaarder of incassobureau). De Kunstenbond bepaalt wie de juridische dienstverlening verleent.

9            Kosten

9.1         De kosten van juridische dienstverlening komen voor rekening van de Kunstenbond op de in deze voorwaarden bepaalde wijze en voor de in deze voorwaarden bepaalde omvang.

9.2         Na het bereiken van het in artikel 6 genoemde maximum brengt de Kunstenbond het volgende (gereduceerde) uurtarief in rekening als bijdrage aan kosten van de juridische dienstverlening:

 1. Volledig lidmaatschap:
  € 100,- exclusief btw;
  € 125,- exclusief btw voor zaken op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.
 2. Basislidmaatschap:
  € 100,- exclusief btw;
  € 145,- exclusief btw voor zaken op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.
 3. Student lidmaatschap, inclusief het beoordelen van contracten:
  € 100,- exclusief btw;

€ 145,- exclusief btw voor zaken op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.

9.3         Voor de juridische dienstverlening noodzakelijke externe kosten komen voor rekening van het lid. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kosten zoals het griffierecht voor het voeren van een gerechtelijke procedure, de deurwaarder, mediationkosten, de kosten voor het inwinnen van inlichtingen of verzamelen van feiten en de kosten van ingeschakelde deskundigen en getuigen.

9.4         De proceskostenveroordeling in een gerechtelijke procedure tot het betalen van proceskosten door het lid aan de wederpartij komt voor rekening van het lid. Door de wederpartij te betalen proceskosten, verminderd met de bedragen die volgens artikel 6 en 9 aan het lid in rekening zijn gebracht, komen toe aan de Kunstenbond.

9.5         De vergoeding van de kosten van juridische bijstand die is bedongen in een vaststellingsovereenkomst (bijv. ter beëindiging van een dienstverband), komt toe aan de Kunstenbond.

9.6         Het lid is verplicht de kosten van juridische dienstverlening aan de Kunstenbond te vergoeden voor zover het lid deze kosten kan (laten) verhalen op de wederpartij of op een derde. Hierbij worden de uren tot het in artikel 6 geregelde maximum alsnog in aanmerking genomen tegen het in 9.2 vermelde uur­tarief. Als een wederpartij de kosten rechtstreeks aan het lid vergoedt, betaalt het lid de ver­goeding door aan de Kunstenbond.

9.7         Tarieven kunnen jaarlijks door het bestuur worden herzien. Derden kunnen aan deze opgave van (gereduceerde) uurtarieven geen rechten ontlenen.

10          Betaling

10.1      De Kunstenbond factureert maandelijks (inclusief btw) met een overzicht van de in rekening gebrachte werkzaamheden en kosten. De betalingstermijn is veertien dagen, zonder recht op verrekening of opschorting.

10.2      De Kunstenbond heeft het recht een voorschot in rekening te brengen in verband met de juridische dienstverlening en de te maken kosten. De Kunstenbond bepaalt de hoogte van het voorschotbedrag.

10.3      Bij niet tijdige betaling van de contributie of (voorschot)facturen voor werkzaamheden of kosten is de Kunstenbond bevoegd de juridische dienstverlening op te schorten en zo nodig geheel te beëindigen, zonder dat het lid aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

10.4      Na overschrijding van de op enige factuur van de Kunstenbond vermelde betalingstermijn is het lid meteen in verzuim en is de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Hierbij geldt dat alle betalings­verplichtingen, on­geacht of de Kunstenbond deze reeds heeft gefactureerd, direct opeisbaar zijn. Daarnaast kan de Kunstenbond aanspraak maken op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 125,- per factuur. Betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

11          Beperkingen

11.1      Het bestuur van de Kunstenbond is bevoegd de aanspraken van een lid op juridische dienstverlening te beperken als een lid een onevenredig groot beroep doet op de Kunstenbond.

11.2      Geen juridische dienstverlening wordt verleend:

 1. als het lid de voor hem uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet nakomt;
 2. als het lid de contributie niet tijdig voldoet;
 3. als het lid zijn zaak niet tijdig aanmeldt, correspondentie onbeantwoord laat of anderszins niet tijdig op verzoeken of vragen van de Kunstbond reageert;
 4. als de kwestie het gevolg is van opzet, schuld of bewuste roekeloosheid van het lid;
 5. als de juridische dienstverlening betrekking heeft op een kwestie die naar het oordeel van de Kunstenbond niet binnen een redelijke termijn kan worden afgewikkeld of als aan­nemelijk is dat de weder­partij van het lid geen verhaal biedt;
 6. in kwesties tussen vennoten of de leden van een samenwerkingsverband onderling waarbij meer dan één van hen lid van de Kunstenbond is;
 7. in kwesties die betrekking hebben op persoonlijke aansprakelijkheid van het lid in zijn hoedanigheid van (feitelijk) bestuurder of aandeelhouder van een rechtspersoon, vennoot van een personen­vennootschap of lid van een samenwerkings­verband;
 8. als het lid zich tegenover de Kunstenbond of enige bij de kwestie betrokken derde (waaronder een wederpartij of rechtshulpverlener) zodanig onbehoorlijk gedraagt, dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de juridische dienstverlening wordt verleend of voortgezet.

11.3      Als één van de hiervoor genoemde omstandigheden zich voordoet, heeft de Kunstenbond mede het recht om de even­tueel al aangevangen juridische dienstverlening met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig geheel te beëindigen. De Kunstenbond brengt het lid daarvan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte.

11.4      Het lid is verplicht alle door de Kunstenbond gemaakte kosten van de juridische dienstverlening aan de Kunstenbond te vergoeden als blijkt dat het lid in strijd met de wet of deze voorwaarden heeft gehandeld of juridische dienstverlening heeft gevraagd en gekregen terwijl niet alle van belang zijnde informatie of onjuiste informatie is verstrekt.

12          Hardheidsclausule

Het bestuur van de Kunstenbond is bevoegd om in bijzondere gevallen ten gunste van het lid af te wijken van deze voorwaarden. Uitgangspunt daarbij is telkens dat de beperkte financiële middelen van de Kunstenbond zo veel mogelijk ten gunste behoren te komen van alle leden gezamenlijk.

13          Aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Kunstenbond:

 • is de aansprakelijkheid van de Kunstenbond en iedere voor haar werkzame persoon in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van de Kunstenbond wordt uitgekeerd;
 • is de Kunstenbond niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van enige derde die in het kader van de juridische dienstverlening door de Kunstenbond of door enig ander is ingeschakeld.

14          Klachten

Het lid wendt zich met een klacht eerst tot degene die de juridische dienstverlening heeft verleend. Komen partijen niet tot een oplossing, dan kan een gemotiveerde klacht worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van de Kunstenbond. Deze behandelt de klacht volgens de Klachtenregeling Kunstenbond Juridische Zaken die van toepassing is op de juridische dienstverlening door de Kunstenbond. Deze klachtenregeling wordt op verzoek verstrekt. 

15          Geheimhouding

De Kunstenbond neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle gegevens die door een lid worden verstrekt ten behoeve van de juridische dienstverlening, behalve voor zover:

 • het lid instemt met het aan derden ter beschikking stellen van de gegevens;
 • een juiste uitvoering van de aan de Kunstenbond opgedragen taak het aan derden ter beschikking stellen van de gegevens noodzakelijk maakt of rechtvaardigt.

16          Rechts- en forumkeuze

16.1      Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16.2      De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de Kunstenbond en een lid in verband met deze voorwaarden (inclusief geschillen in verband met de verlening van juridische bijstand en de hiervoor door het lid verschuldigde bedragen, en klachten die buiten het bereik van de Klachtenregeling vallen).

17          Toepasselijkheid

17.1      Leden van de Kunstenbond zijn door het lidmaatschap van deze vereniging individueel gebonden aan deze voorwaarden. De Kunstenbond heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen.

17.2      Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 1 mei 2021 en zijn van toepassing op verzoeken tot juridische dienstverlening van op of na deze datum.