De Kunstenbond is haar leden. Alleen met en door onze leden kunnen we bestaan. Tegelijkertijd moeten we persoonsgegevens verwerken om onze leden te administreren en in hun behoeftes te voorzien. Geen wonder dus dat we de bescherming van de privacy van onze leden bijzonder serieus nemen.

Wij vinden het een goede zaak dat je ervoor kiest om je in ons privacy beleid te verdiepen. Jouw persoonlijke data is jouw bezit en het is van groot belang dat de organisaties aan wie jij je gegevens uitleent met zorg daarmee omspringen. Bedankt voor het vertrouwen dat je stelt in de Kunstenbond.

In dit privacy beleid zetten we uiteen hoe we precies met jouw persoonsgegevens omgaan. We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt over ons beleid, neem dat contact met ons op.

Kunstenbond

Oostenburgervoorstraat 152

1018 MR Amsterdam

020-2108050

info@kunstenbond.nl

 

1. In welke gevallen bewaren en verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De Kunstenbond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. We bewaren en verwerken de gegevens van Kunstenbond leden; van personen die gebruik maken van onze producten en diensten; van personen die gebruik maken onze juridische dienstverlening; van personen die gebruik maken van onze website; van personen die ons via onze website toestemming hebben gegeven hen per mail op de hoogte te houden; van personen die ons via enquêtes, evenementen, petities en anderszins toestemming hebben gegeven hen op de hoogte te houden.

We verzamelen en verwerken de gegevens die jij bij ons achterlaat op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden. We delen alleen het hoognodige met andere partijen.

 

2. Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook zodra je een individuele juridische kwestie bij ons aanbrengt. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

•           NAW gegevens;

•           Geslacht;

•           E-mailadres;

•           Telefoonnummer;

•           Gegevens betreffende je werkgever;

•           Gegevens met betrekking tot je arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst;

•           De naam van je bedrijf;

•           Tijdstip van eventuele afspraken;

•           Betalingsgegevens.

 

3. Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag dan wel met instemming. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maar ook op basis van de door jouw gegeven toestemming. Bijvoorbeeld voor de juridische ondersteuning hebben wij dikwijls meer dan bovengenoemde gegevens nodig en daarom vragen wij expliciet om toestemming om de door jou verstrekte gegevens te mogen gebruiken. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze leden over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

4. Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden, bijvoorbeeld:

•           Het opnemen van gegevens in de ledenadministratie voor adequate communicatie doeleinden;

•           Het bijhouden van een juridisch dossier;

•           Het inplannen van een afspraken;

•           Het geven van actuele en relevante (leden) informatie;

•           Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren;

•           Het verbeteren van onze dienstverlening;

•           Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten

.           Het verkrijgen van collectieve middelen voor de leden

 

5. Hoe kun je zelf persoonsgegevens inzien en wijzigen?

Als lid, vriend of cliënt van de Kunstenbond heb je via je profiel op de Kunstenbond website de mogelijkheid zelf jouw persoonlijke gegevens in te zien en zo nodig te wijzigen. Als je er niet uit komt, of als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat kun je ons ook schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Je kan ons schriftelijk op de hoogte stellen als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Neem voor al het bovenstaande contact met ons op via dit adres: info@kunstenbond.nl.

 

6. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Gegevens van leden bewaren we gedurende het lidmaatschap en tot 2en met een kalenderjaar na opzegging lidmaatschap. Gegevens van personen die producten of diensten afnemen bewaren we gedurende het lidmaatschap en tot 2 en met een kalenderjaar na opzegging lidmaatschap. Persoonsgegevens die we verzameld hebben met enquêtes, petities, op evenementen en tijdens andere activiteiten van de Kunstenbond bewaren we tot maximaal één half jaar nadat we voor het laatste contact met je hadden over datgene .

Het is altijd* mogelijk om vergeten te worden, op verzoek zullen we jou uit onze systemen te verwijderen.

*Uitzonderingen hierop zijn:

– Afnemers van onze juridische dienstverlening. Er gelden wettelijke termijnen voor het bewaren van juridische dossiers. Zie voor de precieze regels onze algemene voorwaarden juridische bijstand.

– (Oud-)leden met betalingsachterstanden. Daarvoor geldt dat de gegevens bewaard blijven tot de achterstand is ingelopen

Bovenstaande termijnen gelden tenzij we jouw toestemming hebben gekregen om contact met je op te nemen.

 

7. Beveiligingsmaatregelen

Om jullie gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de Kunstenbond een privacy beleid is opgesteld en geïmplementeerd.

 

8. Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om jou van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Trackingsoftware

De Kunstenbond maakt gebruikt van zogenaamde trackinsoftware bij formele persoonsgerichte e-mails, verzonden van uit ons ledenadministratie systeem. Daarbij kunnen wij alleen  zien of een e-mail ontvangen en al dan niet geopend is. Hiermee wil de Kunstenbond bereiken dat bepaalde belangrijke leden-informatie, hierbij valt te denken aan wijzigingen in de contributie, statuten of reglementen, door de leden ontvangen is.

Hoe werkt de tracking: dat doen we door in iedere e-mail het logo van Congressus te koppelen aan de unieke referentie van het e-mailbericht. Wordt het logo gedownload van onze servers, dan registreren we bij het betreffende e-mailbericht dat deze is geopend. Deze techniek is zeer gebruikelijk en wordt door veel partijen gebruikt, waaronder bijvoorbeeld Mailchimp .

9. Derden en verwerkingsovereenkomsten

De Kunstenbond werkt met een aantal leveranciers die onze digitale diensten mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan ons ledenadministratie systeem, of de omgeving waarin juridische overeenkomsten worden opgeslagen. Soms houdt dat in dat we (een deel van) jouw gegevens met anderen delen. We delen alleen het voor die dienst noodzakelijke en werken alleen met deskundige partijen die veiligheid van jouw gegevens garanderen. We hebben met al deze leveranciers verwerkingsovereenkomsten getekend waardoor jouw privacy beschermd wordt. Neem contact met ons op als je een volledige lijst van onze leveranciers met wie we deze overeenkomsten gesloten hebben wilt inzien.

 

10. Jouw privacy tijdens een bezoek aan onze website.

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons uitleent vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Alleen als jij ons daar toestemming voor geeft maken we gebruik van cookies. Dat betekent dat we bij gebruik van de website van Kunstenbond kleine bestandjes op jouw computer plaatsen met als doel; de website goed te laten functioneren; gebruik van de website te analyseren om de site vervolgens te kunnen verbeteren; relevante advertenties te laten zien. Lees voor volledige informatie ons cookiebeleid.

We maken als je onze cookies accepteert voor het analyseren van je gedrag op de website gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we de gebruikers van onze website zo goed mogelijk te bedienen. We hebben jouw gegevens daar geanonimiseerd waar mogelijk, volgens dit stappenplan van de autoriteit persoonsgegevens.

 

11. Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, dan kan je een klacht hierover indienen bij de interne AVG functionaris van de Kunstenbond privacy@kunstenbond.nl. Daarnaast kan je ook altijd terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt je hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

 12. Aanpassen privacy statement.

De Kunstenbond behoudt het recht deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.