Cao Remplaçanten

Eenzijdig opzegging 
Om de stilstand rond de tarieven van de cao remplaçanten te doorbreken hebben de kunstenbond en FNV media en cultuur in oktober 2018 de CAO remplaçanten opgezegd per 1 januari 2019.
De voornaamste reden om deze cao op te zeggen hield niet alleen verband met het feit dat de tarieven sinds 2009 ongewijzigd gebleven waren maar er sinds het optreden van Halbe Zijlstra in de sector telkens door de orkest werkgevers werd aangegeven dat er geen ruimte was om de honoraria van de remplaçanten te verbeteren.

Deze tarieven waren sinds 2009 ongewijzigd gebleven en dat was niet langer acceptabel. 

In de cao remplacanten uit 2009 staat dat indien er geen actie wordt ondernomen de cao ongewijzigd kan worden voortgezet. Dat wil ook zeggen dat de tarieven ongewijzigd van jaar tot jaar in stand blijven. Voor de werkgevers in de sector was er geen prikkel om de noodzakelijke aanpassingen in de cao door te voeren. 

De volledige opzegbrief vind je in het kader hiernaast. 

Tussenakkoord met kleine winst, nieuwe dilemma’s en naderende deadline 
Tot voor de kerstvakantie is er intensief met de werkgevers overlegd over onder andere nieuwe tarieven in deze cao. Voor de Kerst kwamen we hier niet tot overeenstemming. Als tussenresultaat bereikten wij  december 2018 de werkgevers akkoord gingen met het uit de cao schrappen van de automatische verlenging.

Hoewel er in december een tekst voorstel lag voor in een ledenraadpleging per begin januari 2019, bleek dat dat er over een belangrijk onderdeel in de cao te weten of de vakantiedagen opbouw onderdeel moest zijn van het honorarium of niet, geen overeenstemming bleek te zijn. Dat maakte het noodzakelijk dat er nog intensief overleg moest worden gevoerd in januari om te voorkomen dat de cao per 1 februari 2019 zou eindigen.

Akkoord maar aanvulling nodig 
Leden van de Kunstenbond konden slechts akkoord gaan (“ja, mits”) als er op het punt van het toepassen van  de afspraken rond honorering duidelijkheid kwam over de toepassing van met name – het nieuwe – artikel 4. Het “ja, mits”, hield concreet in dat er in de cao een “‘inlegvel’ opgenomen moest worden waarin cao partijen een nadere toelichting geven op de tekst/werking van artikel 4 die ertoe moet leiden dat interpretatiegeschillen m.b.t. de toepassing in de praktijk worden opgelost en zo mogelijk voorkomen.

Op 29 januari 2018 stemden de werkgevers in met de voorwaarde, en werd een akkoord gesloten. Per 1 februari 2019 is er een nieuwe cao Remplaçanten, de looptijd is tot maart 2020.

 

Wat is er bereikt?

De tarieven voor de repetities zijn 7,5% verhoogd en de tarieven voor de concerten zijn met 2,5% verhoogd.

De wachtdag bij ziekte is, is geschrapt.

De clausule in de cao waarbij ongewijzigde voortzetting kon plaatshebben, is ingrijpend gewijzigd, en noodzaakt partijen ertoe om in onderhandeling te gaan vóórdat de cao eindigt.

Lees er hier alles over.  

 

Cao Metropole Orkest

In december 2018 is er met de directie van het Metropole Orkest uit onderhandeld dat er aan de werknemers van het Metropole Orkest een loonbod kon worden voorgelegd.


Wat is er bereikt? 

Op 21 december 2018 heeft de directie het navolgende (loon)aanbod doen toekomen aan de Kunstenbond en FNV Media en Cultuur:

  1. een structurele verhoging van de lonen met 2%, met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.
  2. een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarsalaris over 2018 uit te keren.
  3. de meerwerktarieven zoals die nu in de cao staan vermeld met 5% te verhogen; deze verhoogde tarieven gelden dan voor meerwerk verricht in kalenderjaar 2019.

 

Indexatie salarissen 
Van belang voor de werknemers van het Metropole Orkest is de afspraak met de directie dat tijdens de lopende Kunstenplanperiode (tot en met 31 december) 2020 de salarissen worden geïndexeerd conform minimaal de ons door het Ministerie ter beschikking gestelde indexatie van het loongevoelige deel.

Samenwerking voor extra budget komende Kunstenplanperiode
En: de directie van het Metropole wil met de vakbonden gaan samenwerken om het budget voor een ‘symfonieorkest voor lichte muziek’ in de komende Kunstenplanperiode naar minimaal 4,5 miljoen te tillen.

Instemming leden 
Inmiddels hebben de leden van de vakorganisaties met het voorstel van de directie ingestemd.

Her-redactie cao 
Al enige tijd wordt er door de Kunstenbond en het Metropole Orkest (in een unieke samenwerking) gewerkt werkt aan de volledige her-redactie van de cao Metropole Orkest. Naar verwachting zal deze medio maart 2019 gereed zijn en aan de cao-tafel besproken worden en – als er een akkoord is bereikt – aan de achterban ter instemming worden voorgelegd.