Delen van een groot onderzoeksrapport over ongewenst gedrag in de danswereld zijn vorige week voortijdig in de media beland. Dat is pijnlijk voor dansers, vooral zij die betrokken zijn bij het onderzoek en die zich hebben durven uitspreken over wat hun is aangedaan. Voor de onderzoekers die al een jaar zorgvuldig bezig waren met dit dossier, kwam deze publicatie als ongewenste verrassing.

De Kunstenbond volgt de ontwikkelingen rondom het onderzoek op de voet. Er is reden om aan te nemen dat de onderzoeksresultaten een enorme impact gaan hebben op de danssector.

Maar de Kunstenbond wil niet op de feiten vooruit lopen. Wij reageren niet inhoudelijk op het onderzoeksrapport totdat wij de officiële volledige versie daarvan hebben gelezen.

Wel nemen we je graag mee in wat er tot nu toe is gebeurd, gerelateerd aan dit onderzoek naar de sociale veiligheid in de danssector.

Niet het hele verhaal

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en naar aanleiding van een dappere en volhardende klokkenluider, kreeg Verinorm de opdracht om onderzoek te doen naar ongewenst gedrag binnen de danssector.

Aanstaande maandag 22 mei 2023 wordt het onderzoeksrapport, dat volgens Verinorm meer dan 300 pagina’s beslaat, openbaar gemaakt. De nu gepubliceerde, schokkende cijfers laten niet het hele verhaal zien. De Kunstenbond vindt het uit respect voor de slachtoffers en de onderzoekers en de moed van de klokkenluider Kim Koumans, cruciaal om zorgvuldig om te gaan met de resultaten uit dit onderzoek en zal pas ingaan op de inhoud ervan nadat het rapport is gepubliceerd.

Danssector extra kwetsbaar

De danssector, met vaak erg jonge dansers, kenmerkt zich door scheve machtsverhoudingen, hoge ambities, prestatiedruk en een informele werksfeer. Deze combinatie van factoren maakt dat er in de danswereld een voedingsbodem is voor machtsmisbruik en ongewenst gedrag. In de documentaire reeks ‘Dansen voor je leven’ die ongeveer een maand geleden verscheen bij NPO, zag je hiervan al een aantal schrijnende voorbeelden. Naar aanleiding van die documentaire schreven we deze analyse over de sector.

Onderzoek zet sector in beweging

Dankzij klokkenluider Kim Koumans en het grootschalige onderzoek in opdracht van het ministerie, is het voor werkgevers en dansopleidingen straks niet meer mogelijk om weg te kijken van de structurele problemen met omgangsvormen in de danssector.

Binnen de gefragmenteerd georganiseerde danssector, die zich deels in de cultuur en deels in de sport herkent, is voor het eerst een grote verenigende beweging gaande. Het gezamenlijk doel van deze alliantie-in-wording is een sector brede aanpak van de sociale veiligheid. De Kunstenbond is hier intensief betrokken. Bekijk de website van Alliantie Dans Veilig. 

Sociale veiligheid verplichting werkgever

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een veilige werkvloer voor hun personeel. Ook zzpérs mogen dit verwachten van hun opdrachtgever. De Kunstenbond heeft met de NAPK in de cao toneel en dans al een hoop afspraken gemaakt over de sociale veiligheid van dansers.

NAPK heeft met stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten, met onder meer een gedragscode en een klachtenprocedure, flinke stappen gezet om de veiligheid op de werkvloer de goede kant uit te helpen. Een initiatief dat de Kunstenbond toejuicht. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Niet alle Kunstenbondleden in de danssector vallen binnen de scope van de cao toneel en dans. En papierwerk heeft niet per definitie tot gevolg dat individuele werkgevers hun verplichting nakomen.

WAT DE KUNSTENBOND VOOR JOU KAN DOEN

Als lid van de Kun­sten­bond kun je al­tijd bij ons te­recht met vra­gen of klach­ten over on­ge­wens­te omgangsvormen, slechte ar­beids­om­stan­dig­he­den, in­di­vi­du­e­le pro­ble­men met je werk-, op­dracht­ge­ver of aca­de­mie, of als er op jouw werk­vloer of op­lei­ding struc­tu­reel een on­vei­li­ge sfeer is. De Kun­sten­bond heeft men­sen in dienst die je bij­staan. Wij heb­ben de ex­per­ti­se en het net­werk om voor jou in de bres te sprin­gen en echt iets te ver­an­de­ren. Neem con­tact op met onze help­desk en we maken er werk van.

Voor wer­ken­den in de cul­tuur heeft de Kun­sten­bond daar­naast meld­punt Mores mede op­ge­richt. Daar kun je te­recht bij een ver­trou­wens­per­soon die luis­tert en je kan ad­vi­se­ren over ver­volgstap­pen.

Join us and become a member!

  • Together we stand strong
  • We represent your interests in politics
  • We provide a good collective agreement
  • We offer you legal assistance
  • You can contact us with all your questions