De rijksoverheid heeft het sociale leven weer aan banden gelegd om verspreiding van het virus in te dammen. De gedeeltelijke lockdown die de komende weken van kracht is heeft helaas ook weer gevolgen voor de culturele sector. Een aantal veel gestelde vragen over de implicaties van de huidige richtlijnen voor het werk in de cultuursector vind je hieronder.

Toen de premier vorige week de gedeeltelijke lockdown aankondigde, bleken de generieke richtlijnen wederom die direct toepasbaar op onze sector. Ook is niet duidelijk hoe dit in verhouding sstaat tot de branchespecifieke protocollen die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld. De taskforce culturele en creatieve industrie (waar Kunstenbond en de Creatieve Coalitie als vertegenwoordiging van de werkenden onderdeel van uitmaken) heeft de grootste onduidelijkheden verzameld en direct voorgelegd aan het ministerie van OCW. Hieronder lees je onze vragen en de antwoorden van de minister.

 

1.   Bioscopen

Vraag: Mogen bioscopen met een maximum van 30 bezoekers per ruimte wel open?

OCW: ja

 

2.   Dans als culturele uiting en dans als sport

Vraag: Op de site van de Rijksoverheid staat dat voor dans het max geldt van 30 personen en dat indien noodzakelijk de 1.5 meter losgelaten mag worden tussen dansers (dit geldt voor zowel amateurs als professionals). In een aantal noodverordeningen wordt onderscheid gemaakt tussen dans als culturele uiting en dans als sport. Bovenstaande regeling zou alleen gelden voor dans als culturele uiting en niet voor dans als sport. Kan OCW bevestigen dat in de algemene regeling geen onderscheid gemaakt wordt tussen typen dansactiviteiten

OCW: voor sport gelden andere regels. Voor sport is bijvoorbeeld juist géén uitzondering gemaakt op de groepsvorming van max 4 personen. Voor dans als culturele uiting, wel.

 

3.   Educatieve activiteiten

Vraag: Geldt maximum 30 mensen ook voor educatieve activiteiten in primair en voortgezet onderwijs? (Volgens betreffende protocollen volgen educatieve activiteiten de richtlijnen voor bijeenkomsten. Dan is het antwoord: ja.)

OCW: Er geldt een uitzondering op het maximum van 30 deelnemers bij het gebruik van verenigingsgebouwen (dus niet in theaters) voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar. Activiteiten in theaters, zijn wel gebonden aan het max van 30 bezoekers. Dit is inclusief kinderen, exclusief medewerkers.

Vraag: Met betrekking tot begeleiding van educatieve activiteiten buitenschools. Tellen ouders mee in het maximum van 30 mensen? (Als het antwoord ja is dan kunnen de meeste klassen gezien het aantal leerlingen niet naar theater of museum.)

OCW: indien ouders mee de ruimte in gaan, tellen zij inderdaad mee met het max van 30 bezoekers. Daarnaast mogen buiten slechts maximaal 4 personen een gezelschap vormen. Indien de activiteit georganiseerd kan worden rekening houdend met deze regels, kan het plaatsvinden.

Vraag: Wat zijn de regels voor muziekles geven aan huis? Geldt daarvoor ook maximum 3 personen van verschillende huishoudens en 1 bezoek per dag?

OCW: ja, ook voor muziekles thuis geldt een maximum van 3 personen per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

 

4.    Werk thuis tenzij het niet anders kan.  

Vraag: Kunnen orkesten met meer dan 30 personen repeteren in een ruimte?

OCW: nee. Orkesten mogen wel met meer dan 4 personen een groep vormen, maar het maximum is 30 per zelfstandige ruimte. Daarbij geldt een zichtbaar gescheiden podium als aparte ruimte.

Vraag: Kunnen meer dan 30 mensen met contactberoepen repeteren in een ruimte?

OCW: ook hier geldt een max van 30 personen per ruimte. Onder contactberoepen wordt overigens verstaan beroepen waarbij er contact is tussen dienstverlener en klant.

Vraag: Kan een filmopname doorgang vinden waarbij meer dan 30 personen (veilig) op de set aanwezig zijn?

OCW: Ook hier geldt een max van 30 personen per ruimte. Alleen indien de activiteiten echt noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden, kan hiervan afgeweken worden (met een max van 30). Deze uitzondering is bedoeld voor bedrijven met werkzaamheden waarbij, als die stilvallen, de samenleving daar gevolgen van ondervindt (denk aan hoogovens). Gelet op de toenemende aantallen besmettingen is terughoudendheid op zijn plaats.

 

5.   Zaalindeling

Vraag: Kun je met 30 mensen op podium en 30 mensen in de zaal?

OCW: ja, dit kan, 30 bezoekers per afzonderlijke ruimte, waarbij een zichtbaar gescheiden podium geldt als afzonderlijke ruimte.

Vraag: Is podium/backstage ook gebied voor maximum van 30 personen?

OCW: ja.

Vraag: Gelden zaal en podium als gescheiden ruimtes?

OCW: ja.

Vraag: In het geval van een zaal met een zichtbaar gescheiden podium, geldt dit als 2 ruimtes. (bron: Koornetwerk Nederland )

OCW: zoals wij het lezen bedoelen jullie om backstage in te zetten als extra ruimte voor bezoekers, om zo tot 2 x 30 te kunnen komen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je max 30 mensen op het podium kunt hebben (dansvoorstelling bv) en max 30 in de zaal.

 

6.   Geen horeca

Vraag: Wat te doen met uitgifte non-alcoholische dranken tijdens kleine concerten of voorstellingen (<30 mensen). Als je alle horeca dicht gooit dan is er zelfs geen uitgifte dus laat je een groep mensen een uur of twee zonder vocht zitten. Speelt ook bij museumbezoek: gratis kopje koffie/thee aanbieden mag niet meer (veelal de charme van bezoek aan kleinere musea).

OCW: er geldt een verbod op eet-en drinkgelegenheden. Uiteraard mag een bezoeker wel een flesje water van thuis meenemen. En een flesje wat klaar zetten bij de ingang voor het publiek, kan ook (wel om niet, gelet op de tekst in de noodverordeningen).

 

7.  Duur gedeeltelijke lockdown

Vraag: Er blijft onduidelijkheid over duur maatregelen: voor 2 of voor 4 weken voorstellingen en concerten eruit gooien?

OCW: de maatregelen zijn voor 4 weken afgekondigd.