Jij wordt ingeschakeld voor een opdracht. Jij en je opdrachtgever hebben alle details met elkaar besproken, hoe je deze afspraken vervolgens vastlegt hangt af van het type klus.

eenvoudige klus

Als het gaat om een eenvoudige klus, is een mailtje met daarin een bevestiging van de opdracht voldoende (tijd, geld, wat ga je doen). Vraag hierbij aan de opdrachtgever om een akkoord met je bevestiging en bewaar deze goed.

TIP: Corona maakte pijnlijk duidelijk dat kosteloze annuleringen en overmacht niet alleen voor rekening van de zzp’er mag komen. Is jouw eenvoudige klus een optreden? Lees hier meer over ons standaardcontract voor optredens.

TIP 2: Ook als je geen opdrachtovereenkomst afsluit kun je gebruik maken van algemene voorwaarden. Dan heb je naast de beknopte opdrachtbevestiging ook algemenere afspraken over annulering, betaling en ontbinding. Deze moeten dan wel ook geaccordeerd worden door je opdrachtgever.  Lees en download hier de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de Kunstenbond.

Grotere klus waarbij duidelijk is dat je zelfstandig bent

Gaat het om een grotere klus waarbij duidelijk is dat je zelfstandig bent en werkt, of vind je het prettig om de afspraken uitgebreider vast te leggen, dan kun je een voorbeeldcontract en de algemene voorwaarden van de Kunstenbond gebruiken.

Je kunt ervan uitgaan dat je zelfstandig bent als je alleen de opdracht krijgt, als je zelf bepaalt hoe je deze uitvoert én als de vraag of er loonbelasting moet worden ingehouden en afgedragen geen rol speelt.

Twijfel je of je zelfstandig bent?

De wetgeving op het gebied van zzp’ers en arbeidsrelaties in nog volop in ontwikkeling. Kunstenbond ontwikkelde deze simpele tool waarmee je je contract kunt toetsen op mogelijke schijnzelfstandigheid. Als je er dieper in wil duiken, kan dat met deze webmodule van het ministerie van SZW.

Grotere klus waar meer duidelijkheid over zelfstandigheid nodig is

Is er bij jouw opdracht meer duidelijkheid over nodig of jij deze als zelfstandig ondernemer aanneemt? Gebruik dan een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Je kunt ook gebruik maken van een voorbeeldcontract van de Kunstenbond en de algemene voorwaarden, en in het contract een verwijzing maken naar de modelovereenkomst (bijvoorbeeld “Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op [datum] onder nummer xxx beoordeelde overeenkomst).

VOORBEELD OPDRACHTOVEREENKOMST

Kun­sten­bond heeft een voor­beeld con­tract op­ge­steld voor zzp’ers in de cul­tu­re­le en cre­a­tie­ve sec­tor, leden kun­nen dat gra­tis down­lo­a­den en ge­brui­ken.

Lees hier meer. *down­load al­leen voor leden

VOORBEELD OVEREENKOMST LOSSE OPTREDENS

Deze modelovereenkomst is bedoeld voor musici en artiesten die een kortlopende overeenkomst aangaan met een bedrijf of een persoon in de uitoefening van een beroep en die geen gebruik wensen te maken van de artiestenregeling.

Lees hier meer over de bij­zon­de­re be­pa­lin­gen in dit con­tract. *down­load al­leen voor leden

ALGEMENE VOORWAARDEN

In je over­een­komst leg je spe­ci­fie­ke af­spra­ken over de op­dracht vast, al­ge­me­ne voor­waar­den vul­len die aan met uit­ge­brei­de­re af­spra­ken over zaken als be­ta­ling, be­ëin­di­ging, aan­spra­ke­lijk­heid etc. Kun­sten­bond heeft een stan­daard op­ge­steld voor wer­ken­den in de cul­tu­re­le en cre­a­tie­ve sec­tor.

Lees hier meer. *down­load voor ie­der­een gra­tis

vragen of twijfels? neem contact op!

Vragen over de voorbeeld opdrachtovereenkomst? Twijfel je of je een modelovereenkomst van de belastingdienst moet gebruiken of niet? Of heb je van je opdrachtgever een overeenkomst gekregen en heb je vragen? En ben je lid van de Kunstenbond? Neem dan contact op met juridische zaken via juridischadvies@legal.kunstenbond.nl

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!