Dit kun jij doen

De win­nen­de par­tij­en van de ver­kie­zin­gen in jouw ge­meen­te zijn waar­schijn­lijk bezig met het vor­men van een nieuw ge­meen­te­be­stuur. Als het be­stuur is ge­vormd, gaan de ver­te­gen­woor­di­gers van de be­tref­fen­de par­tij­en met el­kaar om tafel om een be­stuurs­ak­koord voor de ko­men­de vier jaar te maken. Als wer­ken­de in de cul­tuur­sec­tor kun jij de for­me­ren­de par­tij­en vra­gen om jouw be­lan­gen in dit pro­ces mee te nemen. Je kunt daar­voor ge­bruik­ma­ken van onze voor­beeld­brief (ook heel goed te gebruiken als e-mail), die je hier­on­der kunt down­lo­a­den.

Instructies:

1) Down­load de brief hier­on­der.
2) Pas de geel ge­ar­ceer­de vel­den aan­ op jouw si­tu­a­tie.
3) Zoek je op wie de win­nen­de par­tij­en in jouw ge­meen­te zijn
4) Zoek de contactgegevens van frac­tie­voor­zit­ters of van de fractie (dit staat meest­al op de web­si­te van jouw ge­meen­te.)
5) Zet de aangepaste tekst in een e-mail en als je wilt, cc je com­mu­ni­ca­tie@kun­sten­bond.nl bij het ver­stu­ren. Dan kun­nen wij bij­hou­den welke gemeenten er al­le­maal zijn aan­ge­schre­ven.