Ben jij een creatieve professional, voel je een grote betrokkenheid bij de culturele en creatieve sector en wil je een bijdrage leveren aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en rechtspositie van creatieve professionals? Dan is een rol in het verenigingsbestuur van de Kunstenbond iets voor jou!

De Kunstenbond is de vakbond voor alle werkenden in de creatieve en culturele sector. We behartigen de collectieve belangen van werknemers én zzp’ers in de sector, bijvoorbeeld door politieke lobby en onderhandelingen over cao’s en sociale plannen. Daarnaast komen we op voor de belangen van individuele leden en geven we zowel juridisch als bedrijfskundig advies.

Over het bestuur

Het verenigingsbestuur is statutair eindverantwoordelijk voor de Kunstenbond. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan en de beleidsplanning vast. Je legt verantwoording af aan de ledenraad en hebt een verbindende rol naar de leden en aangesloten verenigingen. Het bestuur geeft op strategisch niveau leiding aan de vereniging. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, die hierover verantwoording aflegt in de bestuursvergaderingen. Gemiddeld kost deze rol van bestuurslid aan tijdsinspanning je ongeveer 4 uur per week.

Over de voorzitter

De voorzitter van het verenigingsbestuur is de ‘leider onder zijn gelijken’ in het bestuur. De voorzitter bereidt met de secretaris en directeur de bestuursvergaderingen voor en zit deze vergaderingen ook voor. Op verzoek van de ledenraad kan de voorzitter van het verenigingsbestuur ook de ledenraadsvergaderingen voorzitten. De voorzitter is namens het bestuur het eerste aanspreekpunt voor de directeur.

In overleg met de directeur kan de voorzitter gevraagd worden een vertegenwoordigende rol te vervullen namens de Kunstenbond in overleg met media of stakeholders, nationaal en internationaal. Het bestuur geeft op strategisch niveau leiding aan de vereniging. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, die hierover verantwoording aflegt in de bestuursvergaderingen.

Wie ben jij?

Wij zoeken een enthousiaste voorzitter met een uitgebreid netwerk, goede communicatieve vaardigheden en een passie voor de culturele en creatieve sector. De nieuwe voorzitter is iemand met ervaring in de beroepspraktijk van de leden en iemand met bestuurlijke capaciteiten en ervaring. De voorzitter moet zich onafhankelijk opstellen binnen de vereniging.

De procedure

De voorzitter van het verenigingsbestuur wordt 18 november 2024 in functie benoemd in de ledenraadsvergadering. Zowel leden als niet-leden kunnen solliciteren voor deze functie. De procedure verschilt enigszins:

  1. Leden van de Kunstenbond (interne procedure): leden kunnen voorgedragen worden door een vakgroepsbestuur, waarbij aangegeven wordt dat dit lid zich niet alleen wil kandideren als verenigingsbestuurslid maar ook als voorzitter. De vakgroepsbesturen kunnen uiterlijk tot 1 oktober doorgeven welke kandidaten zij zouden willen voordragen als voorzitter van de vereniging. Alle kandidaten die door de vakgroepsbesturen worden voordragen als kandidaat-voorzitter, zullen voorgesteld worden aan de ledenraad. Voorafgaand daaraan zal een gesprek gevoerd worden met een adviescommissie. Deze adviescommissie zal advies uitbrengen aan de ledenraad.
  2. Niet-leden van de Kunstenbond (externe procedure): ook niet-leden van de Kunstenbond worden uitgenodigd te solliciteren naar de functie van voorzitter. Ervaring met de beroepspraktijk van Kunstenbondleden, bestuurlijke ervaring en onafhankelijkheid staan bij de selectie centraal. Alle sollicitaties worden behandeld door een adviescommissie. Op basis van de brieven zal een selectie gemaakt worden van kandidaten waarmee een sollicitatiegesprek gevoerd zal worden. Op basis van deze gesprekken zal de adviescommissie een advies uitbrengen aan de ledenraad over mogelijke externe kandidaten voor de functie van voorzitter. Externe kandidaten kunnen tot 1 oktober hun interesse kenbaar maken.

 

Solliciteren kan tot 18 september 2024 (interne kandidaten) of voor 1 oktober 2024 (externe kandidaten). Wil je meer weten over deze vacature, bekijk dan hier het profiel.

Bereid je voor met de bestuurderstraining

Wil je meer weten over wat het inhoudt om actief te worden in de besturing van de Kunstenbond en oefenen met vaardigheden die daarvoor relevant zijn? Meld je dan aan voor de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ op za­ter­dag 31 au­gus­tus en maan­dag 9 sep­tem­ber.

Met de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ kun je je voor­be­rei­den op een ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen de vereniging en je sol­li­ci­ta­tie daar­voor. Deel­na­me aan de trai­ning is geen ga­ran­tie op een se­lec­tie voor een be­stuurs­ver­ant­woor­de­lijk­heid. De se­lec­tie van kan­di­da­ten daar­voor gaat via de­mo­cra­ti­sche ver­kie­zin­gen. Hier vind je meer in­for­ma­tie over de trai­ning.

Wil je je aan­mel­den, dan kun je je cv en een (korte) mo­ti­va­tie stu­ren aan trai­nin­gen@kun­sten­bond.nl. Voor ge­se­lec­teer­de leden wor­den de kos­ten voor de trai­ning door de Kun­sten­bond be­taald.