Ben jij een creatieve professional, voel je een grote betrokkenheid bij de culturele en creatieve sector en wil je een bijdrage leveren aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en rechtspositie van creatieve professionals? Dan is een rol in het verenigingsbestuur van de Kunstenbond iets voor jou!

De Kunstenbond is de vakbond voor alle werkenden in de creatieve en culturele sector. We behartigen de collectieve belangen van werknemers én zzp’ers in de sector, bijvoorbeeld door politieke lobby en onderhandelingen over cao’s en sociale plannen. Daarnaast komen we op voor de belangen van individuele leden en geven we zowel juridisch als bedrijfskundig advies.

Over het bestuur

Het verenigingsbestuur is statutair eindverantwoordelijk voor de Kunstenbond. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan en de beleidsplanning vast. Je legt verantwoording af aan de ledenraad en hebt een verbindende rol naar de leden en aangesloten verenigingen. Het bestuur geeft op strategisch niveau leiding aan de vereniging. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, die hierover verantwoording aflegt in de bestuursvergaderingen. Gemiddeld kost deze rol van bestuurslid aan tijdsinspanning je ongeveer 4 uur per week.

Wie ben jij?

Je hebt een HBO of academisch denk- en werkniveau en een brede kennis van en ervaring met de culturele en creatieve sector. We zoeken mensen met een uitgebreid netwerk in het eigen vakgebied. Bestuurlijke ervaring is uiteraard een pré, alsook een ondernemende, proactieve en flexibele instelling. Iemand met een kritische en onderzoekende houding die in staat is om elkaars en eigen vooronderstellingen te bevragen en dilemma’s of thema’s binnen zowel het bestuur, de vereniging als de beroepspraktijk bespreekbaar te maken of nader te onderzoeken. Verder ben je in staat om de gemeenschappelijke belangen van werkenden in de culturele en creatieve sector centraal te stellen.

Wat biedt een rol in het verenigingsbestuur jou?

  • De mogelijkheid om bij te dragen aan een eerlijk inkomen en betere rechtspositie voor de culturele en creatieve sector.
  • Uitbreiding van je netwerk en nauw contact met betrokken collega’s uit de sector.
  • Vacatievergoeding per vergadering en eventuele reiskosten.

Wil je niet alleen bestuurslid worden, maar heb je ook interesse in een rol als voorzitter? Zie dan hier de vacature voor de voorzitter.

De procedure

Vanuit de vakgroepen Beeldend, Theater en Dans, Muziek en Kunsteducatie ontstaan er dit jaar vacatures in het verenigingsbestuur. Solliciteren kan tot 18 september. Na de sluitingsdatum wordt je sollicitatie naar het bestuur van de vakgroep Beeldend gestuurd. De besturen van de vakgroepen van de Kunstenbond doen een bindende voordracht voor nieuwe bestuursleden aan de ledenraad. Deze bindende voordracht wordt uiterlijk 18 oktober doorgegeven. Je zult dan ook geïnformeerd worden over de selectie. In het geval een kandidaat zich ook wil kandideren als voorzitter dan zal het vakgroepsbestuur dit uiterlijk 1 oktober doorgeven. De ledenraad zal in haar vergadering van 18 november 2024 de nieuwe bestuursleden en de voorzitter van het verenigingsbestuur benoemen. Wil je meer weten over deze vacature, bekijk dan hier het profiel.

Bereid je voor met de bestuurderstraining

Wil je meer weten over wat het inhoudt om actief te worden in de besturing van de Kunstenbond en oefenen met vaardigheden die daarvoor relevant zijn? Meld je dan aan voor de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ op za­ter­dag 31 au­gus­tus en maan­dag 9 sep­tem­ber.

Met de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ kun je je voor­be­rei­den op een ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen de vereniging en je sol­li­ci­ta­tie daar­voor. Deel­na­me aan de trai­ning is geen ga­ran­tie op een se­lec­tie voor een be­stuurs­ver­ant­woor­de­lijk­heid. De se­lec­tie van kan­di­da­ten daar­voor gaat via de­mo­cra­ti­sche ver­kie­zin­gen. Hier vind je meer in­for­ma­tie over de trai­ning.

Wil je je aan­mel­den, dan kun je je cv en een (korte) mo­ti­va­tie stu­ren aan trai­nin­gen@kun­sten­bond.nl. Voor ge­se­lec­teer­de leden wor­den de kos­ten voor de trai­ning door de Kun­sten­bond be­taald.