Ben jij een creatieve professional, voel je een grote betrokkenheid bij de culturele en creatieve sector en wil je een bijdrage leveren aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en rechtspositie van creatieve professionals? Dan is een rol in het verenigingsbestuur van de Kunstenbond iets voor jou!

De Kunstenbond is de vakbond voor alle werkenden in de creatieve en culturele sector. We behartigen de collectieve belangen van werknemers én zzp’ers in de sector, bijvoorbeeld door politieke lobby en onderhandelingen over cao’s en sociale plannen. Daarnaast komen we op voor de belangen van individuele leden en geven we zowel juridisch als bedrijfskundig advies.

Over de vakgroep Beeldend

Het Vakgroepsbestuur Beeldend vertegenwoordigt beeldend kunstenaars en houdt zich bezig met zaken als werk, werkruimtes, inkomen en rechtsposities. De vakgroep zet zich in voor de belangen van kunstenaars in de kunst- en cultuursector. We verbinden kunstenaars, organiseren nuttige activiteiten die het belang van solidariteit en de waarde van het kunstenaarschap benadrukken.

Wij zoeken enthousiaste en ambitieuze kunstenaars die met brede blik in hun kunstpraktijk staan, die de branche door en door kennen en die een actieve rol willen spelen. Om te bouwen aan de Kunstenbond, waarbij lid zijn van de Kunstenbond voor iedereen in de sector even logisch als waardevol is.

Het vakgroepsbestuur Beeldend bestaat uit 6 leden en vergadert ongeveer acht maal per jaar. De bestuursleden worden voor vier jaar gekozen.

Wie ben jij?

 • Je bent lid van de Kunstenbond.
 • Je bent praktiserend beeldend kunstenaar/vormgever/ontwerper/fotograaf/of vergelijkbaar actief.
 • Je weet wat je waard bent en je wilt je inzetten voor een sterkere positie van de kunsten in de samenleving.
 • Je hebt ideeën en de wens en de ambitie om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op werkomstandigheden en de beeldvorming in de kunstsector.
 • Je hebt bij voorkeur enige bestuurlijke en/of organisatorische ervaring.
 • Jongeren (tussen 20-40 jr.) worden aangemoedigd te reageren.
 • Je verbindt je aan deze functie voor de periode waarvoor je bent gekozen (4 jaar).
 • Je gaat vertrouwelijk om met interne stukken.
 • Je bent bereid om tijd te steken in projecten, activiteiten en overleg.

Kwaliteiten

 • Je hebt gevoel voor (politieke) verhoudingen.
 • Je bent constructief en kan goed samenwerken.
 • Je staat open voor andere meningen en hebt respect voor anderen.
 • Je bent vaardig in het uitleggen van beleid aan leden.
 • Je kunt makkelijk contact maken met anderen.
 • Je weet wat er speelt in de kunstsector en hebt voeling met nationaal dan wel lokaal kunstklimaat.

De procedure

Sollicitaties zijn bij voorkeur voor 18 september binnen, op die manier kunnen vakgroepsbesturen deze sollicitaties meenemen in hun voorstel. Formeel kunnen leden zich tot 7 dagen voor de ledenvergadering op 6 oktober aanmelden als kandidaat. Na de sluitingsdatum wordt je sollicitatie naar het bestuur van de Vakgroep Beeldend gestuurd. De benoeming vindt plaats tijdens de ledenvergadering op 6 oktober.

Bereid je voor met de bestuurderstraining

Wil je meer weten over wat het inhoudt om actief te worden in de besturing van de Kunstenbond en oefenen met vaardigheden die daarvoor relevant zijn? Meld je dan aan voor de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ op za­ter­dag 31 au­gus­tus en maan­dag 9 sep­tem­ber.

Met de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ kun je je voor­be­rei­den op een ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen de vereniging en je sol­li­ci­ta­tie daar­voor. Deel­na­me aan de trai­ning is geen ga­ran­tie op een se­lec­tie voor een be­stuurs­ver­ant­woor­de­lijk­heid. De se­lec­tie van kan­di­da­ten daar­voor gaat via de­mo­cra­ti­sche ver­kie­zin­gen. Hier vind je meer in­for­ma­tie over de trai­ning.

Wil je je aan­mel­den, dan kun je je cv en een (korte) mo­ti­va­tie stu­ren aan trai­nin­gen@kun­sten­bond.nl. Voor ge­se­lec­teer­de leden wor­den de kos­ten voor de trai­ning door de Kun­sten­bond be­taald.