Ben jij een creatieve professional, voel je een grote betrokkenheid bij de culturele en creatieve sector en wil je een bijdrage leveren aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en rechtspositie van creatieve professionals? Dan is een rol in het verenigingsbestuur van de Kunstenbond iets voor jou!

De Kunstenbond is de vakbond voor alle werkenden in de creatieve en culturele sector. We behartigen de collectieve belangen van werknemers én zzp’ers in de sector, bijvoorbeeld door politieke lobby en onderhandelingen over cao’s en sociale plannen. Daarnaast komen we op voor de belangen van individuele leden en geven we zowel juridisch als bedrijfskundig advies.

Over de ledenraad

De ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan binnen de Kunstenbond. Zij houdt toezicht op het bestuur en helpt bij het bepalen van de richting van de vereniging. We zijn op zoek naar enthousiaste leden die willen en kunnen helpen met de verdere groei van de Kunstenbond.

De ledenraad komt minimaal 2 keer per jaar formeel bij elkaar voor o.a. het goedkeuren van het gevoerde beleid aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag, voor strategische plannen, het vaststellen van de begroting, statutenwijzigingen en het benoemen van het verenigingsbestuur en voorzitter. Als lid van de ledenraad heb je de kans om mee te denken over de toekomst van de vakbond en de creatieve sector als geheel. Je bent betrokken bij belangrijke besluitvormingsprocessen en komt in contact met inspirerende collega’s uit de sector. Naast de formele vergaderingen is er meestal ook een tweetal intervisiebijeenkomsten, waar de ledenraad, bestuur en directie organisatorische en strategische gesprekken voeren.

De procedure

Vanuit de vakgroepen Beeldend, Theater en Dans, Muziek en Kunsteducatie ontstaan er dit jaar vacatures in de ledenraad. Solliciteren kan tot 18 september. Word je verkozen in de ledenraad tijdens de vergadering op 6 oktober, dan ontvang je voor je inzet een vacatievergoeding en eventuele reiskosten voor elke vergadering. Wil je meer weten over deze vacature, bekijk dan hier het profiel.

Bereid je voor met de bestuurderstraining

Wil je meer weten over wat het inhoudt om actief te worden in de besturing van de Kunstenbond en oefenen met vaardigheden die daarvoor relevant zijn? Meld je dan aan voor de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ op za­ter­dag 31 au­gus­tus en maan­dag 9 sep­tem­ber.

Met de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ kun je je voor­be­rei­den op een ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen de vereniging en je sol­li­ci­ta­tie daar­voor. Deel­na­me aan de trai­ning is geen ga­ran­tie op een se­lec­tie voor een be­stuurs­ver­ant­woor­de­lijk­heid. De se­lec­tie van kan­di­da­ten daar­voor gaat via de­mo­cra­ti­sche ver­kie­zin­gen. Hier vind je meer in­for­ma­tie over de trai­ning.

Wil je je aan­mel­den, dan kun je je cv en een (korte) mo­ti­va­tie stu­ren aan trai­nin­gen@kun­sten­bond.nl. Voor ge­se­lec­teer­de leden wor­den de kos­ten voor de trai­ning door de Kun­sten­bond be­taald.