WAAR GAAT HET OM?

De Kunstenbond wil af van de algemene vrijblijvendheid waar het gaat om de positie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Bewustwording en een beroep doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van instellingen en opdrachtgevers alleen (via de Fair Practice Code en Arbeidsmarktagenda) gaat te langzaam en levert de werkenden per saldo nog steeds te weinig op. Een Sociaal Convenant is nodig.

WAT GING ERAAN VOORAF?

1) onze medewerking aan SER/RvC Verkenning van de arbeidsmarkt culturele sector
2) onze medewerking aan het daarna volgende SER/RvC advies Passie Gewaardeerd
3) de medewerking aan de totstandkoming van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector
4) het akkoord gaan met de Fair Practice Code
5) het aanjagen van onze Agendapunten: (a) het mogelijk maken van collectief onderhandelen voor zzp’ers, en (b) het oprichten van de Creatieve Coalitie (één stem namens werkenden))
6) het mede-oprichten van Platform ACCT
7) actief behartigen van de belangen van de culturele en creatieve sector tijdens de Corona-crisis via de Taskforce Culturele en Creatieve Sector
8) Dialoogsessies in de sector (rapport) leiden tot de aanbeveling dat ingeval van extra geld -bedoeld voor werkenden- er vooraf harde afspraken nodig zijn wil je veiligstellen dat het ook bij werkenden terecht komt.
9) Staatssecretaris G. Uslu heeft € 34,1 miljoen beschikbaar voor fair pay.
10) Als we kijken naar de aanbeveling van de sector aan de sector (zie 8.) zijn harde afspraken (aan Ketentafels én via een overkoepelend Sectoraal Convenant) noodzakelijk. Anders komen die 34,1 miljoen euro opnieuw niet bij werkenden terecht

WAT IS ONS DOEL?

De Kunstenbond nam het initiatief om te komen tot een Sociaal Convenant (een overkoepelend akkoord) voor de hele culturele en creatieve sector. Hoe verloopt dit proces? Wie sluiten zich aan? We zetten onze acties en interventies op een rij.

04
oktober
2023

Tweede bijeenkomst Sociaal Convenant

Vertegenwoordigers van werkenden en werkverstrekkenden komen voor de tweede maal bijeen over het Sociaal Convenant

12
juli
2023

Mijlpaal: Eerste bijeenkomst Sociaal Convenant

Vertegenwoordigers van werkenden en werkverstrekkenden komen voor het eerst bijeen over het Sociaal Convenant in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord.

21
februari
2023

Mijlpaal: Creatieve Coalitie akkoord met uitgangspunten

De Creatieve Coalitie is, met twee kleine nuanceverschillen, akkoord met de Uitgangspunten die Kunstenbond in oktober formuleerde.

15
december
2022

Mijlpaal: Platform ACCT komt met Stappenplan

Het tot stand brengen van het convenant wordt een belangrijk onderdeel van het jaarplan van Platform ACCT. Het idee van de Kunstenbond Uitgangspunten is overgenomen als onderdeel van het Startakkoord.

11
november
2022

Platform ACCT reactie op onze brief van 31 maart

Platform ACCT gaat met een Convenant-traject aan de slag.

04
november
2022

Mijlpaal: Staatssecretaris omarmt idee van sectoraal convenant

Uit de Meerjarenbrief De Kracht van Creativiteit van G. Uslu blijkt dat de staatssecretaris Min OCW het idee van een sectoraal convenant omarmt: “Om tot een structurele verbetering te komen zijn collectieve afspraken noodzakelijk. De al langer bestaande ‘ketentafels’ bij Platform ACCT zijn een goed voorbeeld van hoe we van onderop honoreringsrichtlijnen kunnen maken. Ik wil Platform ACCT vragen te kijken naar de mogelijkheden voor een sectoraal convenant en deelafspraken. Werkgevers en werknemers zijn aan zet om deze afspraken te onderschrijven en te handhaven.

25
oktober
2022

Mijlpaal: Platform ACCT sluit zich aan

Ook vertegenwoordigers werkgevers en werkverstrekkers in het bestuur Platform ACCT zijn het eens met het ingaan van het traject naar een Sociaal Convenant. Platform ACCT pakt de handschoen op!

07
oktober
2022

Uitgangspunten voor gesprekken

Kunstenbond formuleert uitgangspunten waaraan partijen zich moeten committeren voordat men meedoet met gesprekken over Sociaal Convenant

01
augustus
2022

Concept Sociaal Convenant door Kunstenbond

Kunstenbond stelt ter voorbereiding op de komende onderhandelingen en om de eigen positie en inzet te bepalen een eigen concept Sociaal Convenant op.

31
maart
2022

Brief aan Platform ACCT om te komen tot een Sociaal Convenant

Via een brief aan Platform ACCT stuurt Kunstenbond erop aan dat Platform ACCT het initiatief neemt om sectorgesprekken op te starten om tot een convenant te komen. Hiermee willen wij af van de vrijblijvendheid waarin afspraken in de sector telkens blijven steken, zeker nu er miljoenen extra voor fair pay aankomen.

01
maart
2022

Mijlpaal: Voorzitter Creatieve Coalitie schaart zich achter het initiatief

De voorzitter van de Creatieve Coalitie, Ruud Nederveen, schaart zich achter het initiatief om te bepleiten dat vertegenwoordigers namens werkverstrekkers en die namens werkenden via Platform ACCT met elkaar komen tot een Herstel Akkoord of Sociaal Convenant, om daarin tot harde afspraken te komen ter verbetering van tarieven en arbeidsvoorwaarden.

01
februari
2022

In Brainstorm Kunstenbond ontstaat het plan voor een Sociaal Convenant

Er zijn harde afspraken, borging, naleving en handhaving nodig wil je zorgen dat middelen in de bedoelde mate bij werkenden en flexwerkenden terecht komt: een Herstel Akkoord of Sociaal Convenant. Dit biedt:

  • Uitgangspunten waar contracten in onze sector minimaal aan zouden moeten voldoen
  • Oplossingen voor belangrijkste scheve omstandigheden op de arbeidsmarkt
  • Afspraken over naleving en handhaving
  • Regelingen die de verduurzaming zekerstelt van gerealiseerde verbeteringen en versterking van de arbeidsmarkt en het voortdurend gezamenlijk professioneel overleg daarover.