Waar kan ik terecht

Er zijn veel ver­schil­len­de ma­nie­ren om aan extra sub­si­die te komen voor jouw pro­ject, werk of on­der­ne­ming. Zo­veel dat het soms moei­lijk is om door te bomen het bos te zien. Wij hel­pen je een hand­je.

Op deze pa­gi­na vind je tools waar­mee je er­ach­ter kunt komen welke sub­si­die bij jou past. Ne­der­land kent een enor­me ver­schei­den­heid aan fond­sen. Die fond­sen zijn er voor jou en wil­len jou hel­pen cre­ë­ren.

Kun­sten­bond the­ma­ca­fés

Kun­sten­bond is zelf be­trok­ken bij een aan­tal fond­sen. Soms ston­den wij zelf aan de wieg. Deze fond­sen lich­ten we extra uit op deze pa­gi­na en voor leden or­ga­ni­se­ren wij on­li­ne the­ma­ca­fés met com­mis­sie­le­den waar­in je alles kunt vra­gen over dat fonds.

nieuws

SENA MUZIEKPRODUCTIEFONDS

SENA MUZIEKPRODUCTIEFONDS

Ben je pro­fes­si­o­neel mu­zi­kant en wil je je mu­ziek di­gi­taal of fy­siek uit­bren­gen, maar mis je de fi­nan­ci­ë­le mid­de­len? Dan is het Sena Per­for­mers Mu­ziek­pro­duc­tie­fonds wat voor jou! Het fonds kan je net dat ene duw­tje in de rug geven dat nodig is voor de vol­gen­de stap in je mu­zi­ka­le loop­baan

Het Nationaal Podiumplan

Het Nationaal Podiumplan

De trickle up subsidie voor jazz, wereldmusici, podia en pop.

Het Nationaal Podiumplan wil een fundamentele bijdrage leveren aan de Nederlandse muziekcultuur.
Dit door de kleine essentiële podia met een pop-, jazz- en wereldmuziekprogrammering te verstevigen en te verduurzamen voor zowel het publiek als voor de musici.
Hierbij wil het NPP stimuleren dat professionele musici een eerlijke betaling kunnen ontvangen voor hun prestaties (volgens fair pay maatstaven). 

Pictoright

Pictoright

Pictoright is een auteursrechtenorganisatie voor beeldmakers. Zij beheert collectieve vergoedingen voor het gebruik van visueel werk, in bijvoorbeeld boeken, kranten, tijdschriften of tv, dat onder andere door Leenrecht of Thuiskopie geïnd wordt. Lidmaatschap van Pictoright is gratis en als je lid bent maak je aanspraak op jouw deel van de collectieve vergoedingen. Kunstenbond is vertegenwoordiger van beeldende makers in het bestuur van Pictoright. Pictoright stelt ook regelmatig extra steunfondsen beschikbaar voor het ondersteunen van diverse activiteiten.

NORMA fonds

NORMA fonds

NORMA is een rechtenorganisatie voor uitvoerend performers. De stichting werd ooit opgericht door Kunstenbond en Ntb, toen dat nog twee verschillende vakbonden waren, om ervoor te zorgen dat uitvoerende artiesten aanspraak konden maken op hun deel van de gelden die voortkomen uit het intellectueel eigendom. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

CULTURELE FINANCIERINGSWIJZER

CULTURELE FINANCIERINGSWIJZER

Cul­tuur + On­der­ne­men ont­wik­kel­de deze han­di­ge tool waar­mee je er­ach­ter kunt komen welk type fi­nan­cie­ring past bij jouw pro­ject.

Financieren voor beroepskunstenaars: welke opties zijn er?

Financieren voor beroepskunstenaars: welke opties zijn er?

Heb je wel eens na­ge­dacht over crowd­fun­ding of spon­so­ring? Hoe pak je dat aan? Sub­si­die is één optie, maar er zijn meer mo­ge­lijk­he­den.

Op de site Be­roeps­kun­ste­naar vind je uit­leg over de di­ver­se mo­ge­lijk­he­den.

Subsidy application

Need help with your grant application? We have put the most important steps for a good application in a row.

Stappenplan subsidieaanvraag

Hulp nodig bij je subsidie aanvraag? We zetten de belangrijkste stappen voor een goede aanvraag op een rijtje
Hoe kom ik aan geld?

Hoe kom ik aan geld?

Geld! Je creatieve project of je creatieve onderneming kan meestal niet zonder. Bijvoorbeeld om je eerste film te produceren, de lamp die je hebt ontworpen in productie te nemen of je muziekproject te financieren. Waar kun je allemaal aan denken? Zes voorbeeldvragen die je op de zakelijke weg helpen.

Direct hulp nodig?

Kunstenbondleden met individuele vragen kunnen terecht bij onze helpdesk.

Je naam