Opdrachten voor de Kunstenbond

In opdracht van het ministerie van OCW stelde de cultuursector gezamenlijk een arbeidsmarktagenda op. De arbeidsmarktagenda bestaat uit een reeks doelstellingen ter bevordering van de professionalisering van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De doelstellingen zijn als opdrachten verdeeld onder deelnemers aan de werkgroep arbeidsmarktagenda.

Kunstenbond heeft de volgende opdrachten meegekregen: 

  • het vergroten van eenheid onder werkenden

Met de oprichting en professionalisering van de Creatieve Coalitie vergoten we de eenheid onder werkenden. Waar we als Kunstenbond de grootste vereniging van creatieve professionals zijn, is de Creatieve Coalitie een koepel van verenigingen en belangenclubs voor werkenden in de cultuursector. Samen vertegenwoordigen we 50.000 leden.

  • collectief onderhandelen voor zzp’ers

Collectief onderhandelen voor zelfstandigen wordt steeds minder gezien als ‘kartelafspraken’. Om op it punt te komen was een lange adem nodig. In de politiek creëren we steeds meer ruimte voor collectieve afspraken voor zzp’ers. We werken aan betere pensioenmogelijkheden en sluiten cao’s af met tariefafspraken.

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector

Platform ACCT

Met Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve sector Toekomst (ACCT) werken we als voltallige sector samen aan een gezonde toekomstige arbeidsmarkt in onze sector.

Dat doen we bijvoorbeeld door het stimuleren en faciliteren van professionalisering en zelfredzaamheid van organisaties en werkenden in de sector. Daarnaast voert Platform ACCT als aanspreekpunt van de sector voortdurend dialoog met het ministerie van OCW.

Arbeidsmarktagenda in vogelvlucht

Sinds 2017 werkt de Kunstenbond aan de arbeidsmarktagenda, het primaire doel: de arbeidsmarktpositie van de werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren.

De doelstellingen op de agenda zijn:
• Het structureel maken van de sociale dialoog
• Het verdienvermogen versterken (Het vergroten van het economisch potentieel)
• Het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden (Een faire verdeling van die inkomsten)

De culturele en creatieve sector heeft de agenda gezamenlijk opgepakt naar aanleiding van het alarmerende rapport “Passie gewaardeerd” van de SER en de Raad van Cultuur, over de staat van de arbeidsmarkt in de sector.

Kunstenbond vertegenwoordigt sindsdien de belangen van de werkenden in de culturele en creatieve sector in deze samenwerking. Inmiddels is de Creatieve Coalitie opgericht en functionerend als medevertegenwoordiger van de werkenden. Samen staan we sterker!

We werken verder samen aan de arbeidsmarktagenda met vertegenwoordigers van werkgevers, fondsen, de Raad van Cultuur, het ministerie van OCW en Kunsten’92 in het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve sector Toekomst. Oftewel: Platform ACCT.

Nieuws

Met jouw hulp wordt cultuur de winnaar van de verkiezingen

Met jouw hulp wordt cultuur de winnaar van de verkiezingen

Zorg voor de kunst en cultuursector in je verkiezingsprogramma beeld: Fotografie: Esther Hovers, model Mickey Yang

Zorg voor de kunst en cultuursector in je verkiezingsprogramma

Podcast: Werktitel

In de kunst wordt veel gesproken over wat mensen doen, maar minder over hoe ze dat doen. In Werktitel buigen Alix de Massiac en Zoë Dankert zich over arbeidsvoorwaarden, netwerken, deadlines, afspraken en collega’s. In een marathon van gesprekken delen mensen verhalen en ervaringen in de hoop een collectief gesprek op gang te brengen. Praten is de eerste stap op weg naar het nieuwe werken; waar ruimte is voor solidariteit en wederkerigheid, waar werken werkbaar is én bespreekbaar. Hoe ziet het nieuwe werken eruit?

Kunstenbond neemt deel aan een aantal van de gesprekken.

BKNL Beeldende Kunst Nederland

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. BKNL agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Bij BKNL zijn aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu, het Overleg Beeldende Kunstacademies (OBK) en BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars).

Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.

Resultaten in crisistijd

Belangrijke resultaten die we in deze crisis boekten.

  • Kunstenbond zit voor de Creatieve coalitie in het kernteam van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector en geeft direct input aan het ministerie over coronabeleid.
  • Verschillende steunpakketten werden vrijgemaakt voor cultuur. In de aankondiging hiervan werd steeds meer nadruk gelegd op de werkenden in de sector.
  • Met het mede dankzij Kunstenbond tot stand gekomen Steunfonds Rechtensector gaat noodsteun direct naar de makers, een politieke erkenning dat makers extra steun verdienen.
  • Boekman Stichting deed op ons aandringen onafhankelijk onderzoek naar de positie van zzp’ers in de cultuur ten tijden van corona.
  • Nationaal Podiumplan is in het leven geroepen om de de jazz-, world- en binnenkort ook popsector een kans te geven tot eerlijke heropening. Vele musici en podia hebben zich hiervoor ingeschreven.

Video: Een nieuw pensioenstelsel. Waarom eigenlijk?

Raad voor cultuur: Sterker uit Corona

In juni 2021 bracht de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement, een agenda voor herstel en transitie na corona uit.

In 23 pagina’s gaat men langs de voornaamste knelpunten voor de opstart van onze sector. Een belangrijk document met essentiële aandachtspunten om een gezonde doorstart te maken zonder de reeds gemaakte afspraken over fair practice en diversiteit uit het oog te verliezen. Het hele rapport vind je hiernaast (onder voor mobiele bezoekers). We lichten wat belangrijke thema’s uit het advies toe

Fair practice code

De fair practice code is ontwikkeld vanuit de arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector. Dit punt op de agenda werd opgepakt Kunsten’92. Diverse Kunstenbond collega’s hielpen mee aan de ontwikkeling van de code, die in 2019 het licht zag en sinds 2020 geldt als subsidievoorwaarde.

De fair practice code staat voor eerlijk betalen, eerlijk delen en een eerlijke keten. Implementatie van de fair practice code is essentiële stap richting professionalisering van de arbeidsmarkt in de culturele sector.

Contact formulier