Opdrachten voor de Kunstenbond

In opdracht van het ministerie van OCW stelde de cultuursector gezamenlijk een arbeidsmarktagenda op. De arbeidsmarktagenda bestaat uit een reeks doelstellingen ter bevordering van de professionalisering van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De doelstellingen zijn als opdrachten verdeeld onder deelnemers aan de werkgroep arbeidsmarktagenda.

Kunstenbond heeft de volgende opdrachten meegekregen: 

  • het vergroten van eenheid onder werkenden

Met de oprichting en professionalisering van de Creatieve Coalitie vergoten we de eenheid onder werkenden. Waar we als Kunstenbond de grootste vereniging van creatieve professionals zijn, is de Creatieve Coalitie een koepel van verenigingen en belangenclubs voor werkenden in de cultuursector. Samen vertegenwoordigen we 50.000 leden.

  • collectief onderhandelen voor zzp’ers

Collectief onderhandelen voor zelfstandigen wordt steeds minder gezien als ‘kartelafspraken’. Om op it punt te komen was een lange adem nodig. In de politiek creëren we steeds meer ruimte voor collectieve afspraken voor zzp’ers. We werken aan betere pensioenmogelijkheden en sluiten cao’s af met tariefafspraken.

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector

Platform ACCT

Met Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve sector Toekomst (ACCT) werken we als voltallige sector samen aan een gezonde toekomstige arbeidsmarkt in onze sector.

Dat doen we bijvoorbeeld door het stimuleren en faciliteren van professionalisering en zelfredzaamheid van organisaties en werkenden in de sector. Daarnaast voert Platform ACCT als aanspreekpunt van de sector voortdurend dialoog met het ministerie van OCW.

Arbeidsmarktagenda in vogelvlucht

Sinds 2017 werkt de Kunstenbond aan de arbeidsmarktagenda, het primaire doel: de arbeidsmarktpositie van de werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren.

De doelstellingen op de agenda zijn:
• Het structureel maken van de sociale dialoog
• Het verdienvermogen versterken (Het vergroten van het economisch potentieel)
• Het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden (Een faire verdeling van die inkomsten)

De culturele en creatieve sector heeft de agenda gezamenlijk opgepakt naar aanleiding van het alarmerende rapport “Passie gewaardeerd” van de SER en de Raad van Cultuur, over de staat van de arbeidsmarkt in de sector.

Kunstenbond vertegenwoordigt sindsdien de belangen van de werkenden in de culturele en creatieve sector in deze samenwerking. Inmiddels is de Creatieve Coalitie opgericht en functionerend als medevertegenwoordiger van de werkenden. Samen staan we sterker!

We werken verder samen aan de arbeidsmarktagenda met vertegenwoordigers van werkgevers, fondsen, de Raad van Cultuur, het ministerie van OCW en Kunsten’92 in het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve sector Toekomst. Oftewel: Platform ACCT.

Nieuws

Tijdlijn Sociaal Convenant

Tijdlijn Sociaal Convenant

De Kunstenbond nam het initiatief om te komen tot een Sociaal Convenant (een overkoepelend akkoord) voor de culturele en creatieve sector. Wat is er al gebeurd en waar staan we nu?

Arbeidsmarktagenda 2017 -2023

De culturele en creatieve sector kwam gezamenlijk tot de arbeidsmarktagenda. In de arbeidsmarktagenda worden de knelpunten die binnen de sector spelen aangekaart en een voorschot gegeven voor oplossingen.

Zorg voor de kunst en cultuursector in je verkiezingsprogramma beeld: Fotografie: Esther Hovers, model Mickey Yang

Zorg voor de kunst en cultuursector in je verkiezingsprogramma

Video: Een nieuw pensioenstelsel. Waarom eigenlijk?

Raad voor cultuur: Sterker uit Corona

In juni 2021 bracht de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement, een agenda voor herstel en transitie na corona uit.

In 23 pagina’s gaat men langs de voornaamste knelpunten voor de opstart van onze sector. Een belangrijk document met essentiële aandachtspunten om een gezonde doorstart te maken zonder de reeds gemaakte afspraken over fair practice en diversiteit uit het oog te verliezen. Het hele rapport vind je hiernaast (onder voor mobiele bezoekers). We lichten wat belangrijke thema’s uit het advies toe

De Creatieve Coalitie

In de Creatieve Coalitie werken we samen met meer dan 45 belangenverenigingen aan het zelfde doel: een betere positie voor werkenden in de culturele en creatieve sector.

Fair practice code

De fair practice code is ontwikkeld vanuit de arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector. Dit punt op de agenda werd opgepakt Kunsten’92. Diverse Kunstenbond collega’s hielpen mee aan de ontwikkeling van de code, die in 2019 het licht zag en sinds 2020 geldt als subsidievoorwaarde.

De fair practice code staat voor eerlijk betalen, eerlijk delen en een eerlijke keten. Implementatie van de fair practice code is essentiële stap richting professionalisering van de arbeidsmarkt in de culturele sector.

Fair Practice Code

Fair Practice Code

De fair practice code is sinds januari 2020 een subsidievoorwaarde. De code is in het leven geroepen om een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te realiseren. De fair practice code staat voor eerlijk betalen, eerlijk delen en een eerlijke keten. Implementatie van de fair practice code is essentiële stap richting professionalisering van de arbeidsmarkt in de culturele sector.

Arbeidsmarktagenda

Arbeidsmarktagenda

Contact formulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*