De Kunstenbond is een vakbond waarin leden verenigd zijn. Dit jaar komen er verschillende vacatures vrij in de vereniging. Ben je een creatieve professional, voel je een grote betrokkenheid bij de culturele en creatieve sector en wil jij een bijdrage leveren aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en rechtspositie van creatieve professionals? Dan is een van deze vacatures mogelijk iets voor jou.

Er komen vacatures in verschillende onderdelen van de vereniging:

Voor de meeste vacatures geldt dat sollicitaties 18 september binnen moeten zijn. Meer informatie over alle vacatures vind je hier.

De daadwerkelijke verkiezingen voor ledenraadsleden en verenigingsbestuurders vinden plaats tijdens de jaarvergaderingen op zondag 6 oktober. Die dag organiseren we, naast de vergaderingen, ook een interessant programma en een borrel voor leden en introducees. Zet deze datum dus alvast in je agenda!

Heb je vragen over een van de vacatures? Neem dan contact met ons op via info@kunstenbond.nl of bel ons op 020-​2108050 (maandag t/m vrijdag 10:00-12:30 uur).

BEREID JE VOOR MET DE BESTUURDERSTRAINING

Wil je meer weten over wat het in­houdt om ac­tief te wor­den in de be­stu­ring van de Kun­sten­bond en oe­fe­nen met vaar­dig­he­den die daar­voor re­le­vant zijn? Meld je dan aan voor de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ op za­ter­dag 31 au­gus­tus en maan­dag 9 sep­tem­ber.

Met de trai­ning ‘Be­stu­ren in de Kun­sten­bond’ kun je je voor­be­rei­den op een ver­ant­woor­de­lijk­heid bin­nen de ver­e­ni­ging en je sol­li­ci­ta­tie daar­voor. Deel­na­me aan de trai­ning is geen ga­ran­tie op een se­lec­tie voor een be­stuurs­ver­ant­woor­de­lijk­heid. De se­lec­tie van kan­di­da­ten daar­voor gaat via de­mo­cra­ti­sche ver­kie­zin­gen. Hier vind je meer in­for­ma­tie over de trai­ning.

Wil je je aan­mel­den, dan kun je je cv en een (korte) mo­ti­va­tie stu­ren aan trai­nin­gen@kun­sten­bond.nl. Voor ge­se­lec­teer­de leden wor­den de kos­ten voor de trai­ning door de Kun­sten­bond be­taald.