Transparantieverplichting voor Wie?

Deze recente transparantieverplichting geldt niet alleen voor platenlabels en muziekuitgevers. De informatieplicht is ook van toepassing op omroepen, theaterproducenten, uitgevers van boeken en andere exploitanten van auteurs- en naburig recht. Deze dienen hun auteurs- en uitvoerende kunstenaars minstens een keer per jaar te informeren over de exploitatie van hun werk. “Met name wat betreft de exploitatiewijzen, de daarmee gegenereerde inkomsten en de verschuldigde vergoeding. De informatie dient actueel, relevant en volledig te zijn’. Zo valt te lezen in het nieuwe artikel 25 ca lid 1 van de auteurswet. Dit is een verbetering voor o.a. componisten, tekstschrijvers, beeldend kunstenaars, fotografen, animatoren, choreografen, uitvoerende kunstenaars als musici, acteurs en dansers.

Aanpassing auteurscontractenrecht

De nieuwe transparantieverplichting vloeit voort uit de aanpassing van het auteurscontractenrecht. De bedoeling daarvan is om de positie van makers ten opzichte van hun exploitant te verbeteren. De informatieplicht is ook van toepassing op oudere contracten van voor de inwerkingtreding van deze wetswijziging. Zo kun je nu ook een totaaloverzicht van de exploitatieperiode van vóór het ingaan van de wet afdwingen. En dit over alle vormen van exploitatie. Exploitanten dienen hierover rekening en verantwoording af te leggen, ook als de exploitatie in het buitenland plaats vindt. Heeft een platenlabel, theaterproducent of boekenuitgever die informatie niet vanwege uitlicensering dan ligt de informatieplicht bij de licentienemer.

Boekencontrole en transparantieverplichting

Met het oog op deze veranderingen is het belangrijk dat je in je nieuwe contracten het recht op het (laten) controleren van de boekhouding van de exploitant opneemt. Want hoe weet je anders of de verstrekte afrekeningen kloppen? In platen-, muziekuitgaven- en boekencontracten was dit al gebruikelijk. Deze controle wordt meestal gedaan door een accountant. Liever geen registeraccountant, omdat die veel duurder is dan een ‘gewone’ accountant. Vaak wordt overeengekomen dat als uit deze controle blijkt dat er te weinig is afgerekend en het verschil een bepaalde drempel overschrijdt, de exploitant de kosten van het onderzoek betaalt. Die drempel ligt dan meestal tussen de 5% en 10%, maar kan ook uitgedrukt zijn in een minimumbedrag. Exploitanten hebben in zo’n geval de neiging om een maximumbedrag aan accountantskosten terug te betalen. Ga daar niet mee akkoord! Vooral als het om internationale exploitatie gaat, kan zo’n boekenonderzoek namelijk een dure grap worden.

Transparantieverplichting en het ontbinden van contracten

Omdat de exploitant verplicht is openheid te geven over de wijze van exploitatie en wat hij daarmee verdient, is de nieuwe wet ook een uitstekend handvat om te controleren of hij zich aan het contract houdt. Zo heb je iets in handen waarmee je je exploitant kunt bewegen om alsnog volledig te gaan exploiteren. Als dat niet meer mogelijk is, of als het wordt geweigerd, dan kun je de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden op grond van het auteurscontractenrecht.

Aanvullende vergoeding voor o.a. sessiemuzikanten en journalisten

De transparantieverplichting is niet van toepassing voor makers met een ‘niet significant’ aandeel in het werk, tenzij de maker kan aantonen recht te hebben op een aanvullende billijke vergoeding op grond van art. 25d lid 1 van de auteurswet. Vanaf 7 juni 2022 kan op deze clausule, voorheen ook wel de bestsellerclausule genaamd, eerder een beroep gedaan worden: dus niet meer alleen in het geval van een bestseller.

Voor contracten met een afkoopsom, zoals meestal het geval is in de journalistiek en bij sessiemusici bijvoorbeeld, biedt de nieuwe transparantieregel handvaten om deze extra vergoeding af te dwingen bij een succesvolle exploitatie. De exploitant neemt in zulke gevallen namelijk niet het initiatief om een statement te leveren. De maker kan nu toch om deze informatie vragen bij de exploitant om te kunnen bepalen of er sprake is van recht op deze extra vergoeding.

Voor contracten waar een royaltybeloning is afgesproken, zeker als die gestaffeld is (waarbij het royaltypercentage oploopt bij grotere oplagen) zal het recht op deze aanvullende vergoeding niet snel aan de orde zijn.

Uitzonderingen op de transparantieverplichting

Indien de kosten van de transparantieverplichting aantoonbaar niet opwegen tegen het exploitatieresultaat is de informatieplicht beperkt tot wat de wet noemt, ‘de onder de omstandigheden redelijkerwijs te verwachten informatie.‘  Wat dat precies inhoudt moet in de praktijk nog blijken.
De informatieplicht is ook niet van toepassing op werken die slechts voor eigen gebruik zijn gemaakt en niet voor exploitatie. Denk hierbij aan het ontwerp van bijvoorbeeld een huisstijl van een bedrijf.
Verder zijn de hierboven beschreven rechten en plichten ook niet van toepassing op het rechtspersonen- en werkgeversauteursrecht, op overeenkomsten over computersoftware en overeenkomsten met CBO’s als Buma Stemra en Sena.

De aanpassing van het auteurscontractenrecht vloeit voort uit de Europese DSM richtlijn uit 2019 en is een poging om de positie van de makers te verstevigen ten opzichte van hun exploitant: meer fair use en fair practice, dus.

De Kunstenbond helpt

Houdt jouw label of uitgever zich niet aan de afspraken? Dan kan de Kunstenbond je helpen. Leden kunnen op maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 17:00 aankloppen bij onze juridische helpdesk via 020-2108052 of juridischadvies@legal.kunstenbond.nl.

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!