Wat gebeurt er als je de vertegenwoordigers van twee verschillende branches bij elkaar aan tafel zet en laat praten over de belangen van hun werknemers? Waar liggen de discussiepunten en waar vinden de partijen elkaar? Klopt de hypothese dat het inhoudelijk te verantwoorden is om bibliotheken en kunsteducatie-instellingen onder één collectieve arbeidsovereenkomst te scharen?

Hoe groot de ambities ook zijn en hoe voortvarend de gesprekken lijken te gaan, onderhandelen over een gezamenlijke cao kost tijd. Veel tijd, maar je leert elkaar kennen. Woorden worden tot op de milligram afgewogen, en strategieën besproken. En zodra de ruim twintig vertegenwoordigers klaar zijn om de voors en tegens met elkaar te delen, wordt het gezelschap in een binnen- en buitenring verdeeld en is het een kwestie van efficiënt overleg.

Al het bovenstaande is inmiddels afgerond, de afvaardiging van vakgroep heeft zich keihard ingezet om de toekomst van iedereen die binnen de kunsteducatie werkt te beschermen. We zijn tevreden; er zijn goede resultaten geboekt. Wij denken dat deze gezamenlijke afspraken leiden tot blijvende vernieuwing binnen onze sector en een meer duurzaam werkklimaat. Tevens is het belangrijk te noemen dat we, gelieerd aan de cao, ook de zelfstandigen hebben gehoord en zullen blíjven horen in hun werkervaringen. Werkgevers wordt op het hart gedrukt de ontwikkelingen rondom de arbeidsmarktagenda (PACCT) nauwlettend te volgen en het gesprek hierover te blijven voeren. We, en daarmee noemen we direct AVV met wie we dit traject aan werknemerszijde hebben doorlopen, zien in dit onderhandelaarsresultaat kansen voor verbeteringen binnen KE.

Belangrijke aanpassingen, verbeteringen en het toekomstperspectief aangaande jouw vernieuwde cao zetten we hieronder op een rij:

De vernieuwde cao kent een looptijd van 24 maanden, deze gaat in op 1 juli 2019 (met terugwerkende kracht) en loopt door tot 1 juli 2021.
 
VERBETERINGEN TEN OPZICHTE VAN LOPENDE CAO

 • Het totaal aan loonontwikkeling tijdens de looptijd is 5% t/m juni 2021. Qua verdeling: 3% stijging in januari 2020 en 2% stijging in januari 2021.
 • De vernieuwde cao kent een minimumkarakter (tegen standaard in oude cao). Dit biedt de mogelijkheid positief af te wijken indien gewenst.
 • Er geldt vanaf ingang cao een salarisdoorbetaling van 25% bij ouderschapsverlof.
 • Er wordt een verruiming van mogelijkheden voor reiskostenvergoeding voorgesteld, deze is per organisatie af te spreken met OR/PvT. Belangrijk om te   noemen: de km-ondergrens van de reiskosten in de cao wordt losgelaten en in veel gevallen geldt reistijd nu als werktijd.

AANPASSINGEN TEN OPZICHTE VAN LOPENDE CAO

 • De eindejaarsuitkering wordt procentueel verlaagd van 5% naar 3,25%, tegelijkertijd wordt dat verschil volledig gecompenseerd in het salaris over de rest van het jaar.
 • We zullen vanaf nu duidelijker afspraken maken over detacheringsregelingen. Er wordt alleen gedetacheerd als beide partijen het eens zijn over de voorwaarden en omstandigheden waarin deze plaatsvindt.
 • Bij kleine contracten moet het aantal te werken dagen per week vooraf worden afgesproken.

CONTINUERING TEN OPZICHTE VAN HUIDIGE CAO

 • We blijven ook in de nieuwe cao uitgaan van een ketenbepaling, tevens blijft de jaarurensystematiek blijft gehandhaafd.
 • De SOK blijft gehandhaafd
 • We handhaven de 10% regeling. In overleg tussen werkgever en werknemer kan 25% van plusuren worden meegenomen naar het volgend jaar.
 • De vergoeding voor de (tijdelijke) waarneming van een hogere functie blijft gewaarborgd.

IN DE NABIJE TOEKOMST

 • Er wordt gewerkt aan een persoonlijk keuzebudget dat jij kunt inzetten voor eigen ontwikkeling.
 • We stimuleren duurzame inzetbaarheid en zetten in op verbeterde afspraken omtrent betrokkenheid (marketing, talentontwikkeling, persoonlijke keuzes)
 • Binnen de looptijd van deze cao zullen cao-partijen modellen en een instrument ontwikkelen om werkgever en werknemer te faciliteren bij het vaststellen van werkzaamheden en benodigde uren.
 • Er moet meer rekening gehouden worden met de ZZP’ers binnen een instelling. Hierover worden heldere afspraken gemaakt zodat hun inzet gelijk gewaardeerd wordt.
 • De cao-partijen maken een protocol-afspraak met een concreet stappenplan om gedurende de looptijd van de cao tot één loongebouw komen. Dit wordt uitgewerkt in samenhang met de afspraak om tegelijk tot één nieuwe gezamenlijke systematiek van functieomschrijvingen en waardering te komen.
  Lees deze en meer aanpassingen en verbeteringen in de bijlage.

Bij instemming zullen alle (protocol-)afspraken leidend zijn voor de gezamenlijke cao. Deze wordt op digitale wijze vertaald naar een helder verhaal. Waar nodig komen handige tools die de toegankelijkheid en begrip van wat er nu eigenlijk staat verbeteren.

Onze delegatie legt dit onderhandelresultaat graag met een positief advies aan je voor. Je kunt hier je stem uitbrengen t/m maandag 28 oktober. We corresponderen begin november de concrete resultaten.

Breng hier je stem uit.

Vakgroep Kunsteducatie
Karin Boelhouwer, Frans Frijns en Imke van Herk
De Kunstenbond