De WNPF en de Kunstenbond zijn een cao-akkoord overeengekomen voor de jaren 2022 en 2023. De cao gaat met terugwerkende kracht in op
1 januari 2022 en eindigt op 31  december 2023.

Nieuw in de cao

Loonindexatie: 
Per 1 januari 2022 2.5% en per 1 januari 2023 2.5%
Minimumtarief zzp’ers: 
Minimumtarief voor zzp’ers gaat naar 150%

Invoering Jaarurensystematiek:
Podiumorganisaties kunnen vanaf 1 januari gaan werken met de zogenaamde jaarurensystematiek. Hierbij wordt op jaarbasis vastgesteld hoeveel uren men netto dient te werken gedurende het jaar. Deze uren kunnen dan per maand verschillen terwijl men maandelijks hetzelfde loon ontvangt. Op deze wijze kan er beter op pieken en dalen in het werkaanbod worden geanticipeerd. Als deze werkwijze wordt ingevoerd hebben partijen een aantal regels afgesproken om op een adequate wijze om te gaan met dit systeem. Zo is het niet de bedoeling dat werknemers in bepaald periodes veel te veel uren maken en in andere periodes langere periodes gedwongen niets te doen hebben. Ook zijn er spelregels nodig bij kortdurende ziekte.

Omgangsvormen:
De werkgever is primair verantwoordelijk voor een veilige werkplek waarin ongewenste omgangsvormen dienen te worden voorkomen. Werkgever zal samen met de Kunstenbond komen tot een helder beleidskader. Artikel 5 lid 4 wordt hierop aangepast.

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU):
Dit is een regeling die door de overheid overeengekomen is met sociale partners in verband met invoering van het nieuwe pensioensysteem. Volgens deze regeling kan vooralsnog een beperkte groep, namelijk zij die geboren zijn tussen 1955 en 1962 gebruik maken van de regeling. Zo kan de werknemer tot maximaal 3 jaar voor de pensioendatum kiezen voor vroegtijdig pensioen als de werkgever bereid is om de WAO kosten voor die jaren voor zijn rekening te nemen. (https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/rvu-regeling-vervroegd-uittreden/). De regeling is vrijwillig en werkgever en werknemer samen moeten het hier mee eens zijn.

Verhoging vergoeding woon-werkverkeer:
De vergoeding wordt opgehoogd naar 0,19 cent per kilometer. Dit is de maximaal fiscaalvrijgestelde tegemoetkoming.

Thuiswerkvergoeding:
Werkgever vergoedt de meerkosten voor werknemers die thuiswerken. Conform het advies van het Nibud is een netto vergoeding van € 2,00 per dag afgesproken.

Vergoeding en verrekening Kunstenbond contributie: 
Artikel 59 inzake vergoeding van het basislidmaatschap van de vakbond gedurende 1 jaar: deze regeling wordt voortgezet voor alle nieuwe werknemers die na 2021 in dienst treden van de werkgever. Uiteraard blijft het voor vakbondsleden mogelijk zijn/haar vakbondscontributie te verrekenen met het bruto salaris.

Sociaalfonds Podiumkunsten: 
De WNPF zal zich in principe aansluiten bij het Sociaalfonds Podiumkunsten (SFPK). Dat betekent dat vanaf de aansluiting werknemers gebruik kunnen maken van een financiering voor opleiding en scholing conform de spelregels van het fonds (https://www.sfpk.nl/).