De manier waarop Gerrit Rietveld Academie en Sandberg instituut hun freelancers contracteren is in strijd met de wet. Bovendien houdt deze contractpraktijk de sociale onveiligheid op de werkvloer van de academie in stand. De academie houdt zich voor alsnog niet aan eigen toezegging om het gesprek met Kunstenbond over deze zaak voort te zetten. Kunstenbond overweegt juridische stappen.

In het begin van de zomer hebben wij een eerste stap gezet door met het bestuur van de Gerrit Rietveld Academie in gesprek te gaan over oneigenlijke freelance-contracten. Dit naar aanleiding van onze brandbrief. Na de zomer zouden we de draad weer oppakken. Dat is tot op heden niet gelukt, ook niet na herhaalde verzoeken van de Kunstenbond en een gedane toezegging van de academie.

Na eerder uitgesproken intenties van het bestuur van de academie is dit jammer, en we begrijpen het ook niet goed. Wij willen weten waar onze leden aan toe zijn en welke stappen we van de Rietveld Academie kunnen verwachten. Voor ons staat vast dat de huidige contractpraktijk niet in stand kan blijven. De Kunstbond overweegt dan ook juridische stappen te ondernemen.