Als vakbond leggen wij belangrijke beslissingen voor aan onze leden. We zijn immers een vereniging en de stem van leden telt! Wij consulteren daarom onze leden over het onderhandelingsresultaat dat wij onlangs bereikten met de NVPI (de brancheorganisatie voor platenmaatschappijen). Het gaat om een regeling voor een collectieve vergoeding voor sessiemusici voor bestsellers op de Nederlandse markt bij online exploitatie.

Hieronder lees je meer over de achtergrond van de regeling en de regeling zelf. Ben jij sessiemuzikant of wel eens werkzaam als sessiemuzikant? Laat ons weten of je ermee instemt. Je kunt je stem uitbrengen tot en met 15 februari 2024.

Achtergrond

NVPI en de vakgroep Muziek (Ntb) van de Kunstenbond zijn al jaren in gesprek om meer afspraken te maken in de sector. In de afgelopen jaren leidde dat tot gezamenlijke aanbevelingen voor artiestencontracten, licentiecontracten en een modeltekst voor een overeenkomst met sessiemusici.

Na aanscherping van de wet op het punt van de verplichting van een ‘bestsellersvergoeding’ (of juridisch juister: na aanscherping van de disproportionaliteitsbepaling in de wet) hebben wij onderhandelingen gevoerd over een vrijwillig collectieve vergoeding voor sessiemusici voor bestsellers op de Nederlandse markt bij online exploitatie (d.w.z. exploitatie op Spotify etc).

Onze onderhandelingsdelegatie was samengesteld uit: Erwin Angad-Gaur (senior adviseur Kunstenbond/Ntb), Guus Bleijerveld (bestuurslid Kunstenbond/Ntb, bestuurslid van BAM! Popauteurs en lid van de sectie uitvoerende kunstenaars van Sena), Matthijs van Duyvenbode (voorzitter van de sectie uitvoerende kunstenaars van Sena) en Will Maas (voorzitter Kunstenbond/Ntb en lid van de sectie uitvoerende kunstenaars van Sena).

Het onderhandelingsresultaat is ter instemming voorgelegd aan het bestuur van de vakgroep Muziek (Ntb) van de Kunstenbond en de sectie uitvoerende kunstenaars van Sena, waarin alle aangeslotenen van Sena vertegenwoordigd zijn.  Het bestuur van de vakgroep Muziek (Ntb) van de Kunstenbond heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat op voorwaarde van goedkeuring van de leden.

De regeling

De afgesproken regeling is beperkt tot Nederlandse producties. Als bestseller worden daarbij (mede om reden van de beschikbaarheid van cijfers) door Kunstenbond/Ntb bestempeld: producties die in een jaar meer dan een miljoen keer gestreamd worden.

Deze collectieve afspraak bestaat uit de inrichting van een fonds met de volgende initiële financiële omvang:

  • Met betrekking tot het verleden tot en met 2022: vijf maal € 120.000 per jaar zonder indexatie, en
  • Met betrekking tot de jaren vanaf 2023: € 250.000 per jaar met jaarlijkse indexatie per 1 januari 2024, voor de duur van 5 jaren met vervolgens een jaarlijkse automatische verlenging van een jaar behoudens opzegging. Deze indexatie vindt plaats op basis van de groei of afname van de totale streamingmarkt in Nederland gebaseerd op GfK data, evenals op basis van het aandeel van naar Nederlands recht gecontracteerd repertoire als zodanig vermeld door GfK.

Kunstenbond/Ntb zal ter uitvoering van de regeling een uitvoeringsovereenkomst sluiten met de Sena en zal de sectie uitvoerende kunstenaars mandateren uitwerking aan de afspraken te geven door een verdeelreglement op te stellen, dat de sectie ter goedkeuring zal voorleggen aan de aangeslotenenvergadering van Sena uitvoerende kunstenaars.

Van belang is uiteraard hier helder te vermelden waarover deze vergoeding betaald wordt en waarvoor niet.

De vergoeding is een bestsellersvergoeding voor sessiemusici voor online exploitatie van Nederlandse producties (van NVPI leden), gecontracteerd volgens Nederlands recht. Dat wil zeggen dat de sessiemuzikant zijn mogelijke (aanvullende) aanspraken op een bestsellersvergoeding voor exploitatie offline en/of exploitatie in het buitenland (of van buitenlandse producties) behoudt en individueel kan (blijven) claimen bij zijn producent.

Kunstenbond/Ntb blijft daarnaast van mening dat voor alle exploitatie online (zoals bij uitzending op de radio via Sena) een vergoeding aan zowel hoofdartiesten als sessiemusici zou moeten worden ingevoerd. Dit zou een aanzienlijk hogere vergoeding voor een veel groter aantal musici betekenen. In België werd een dergelijke vergoeding inmiddels wettelijk ingevoerd. Ook Nederlandse rechthebbenden zullen de komende jaren recht hebben op een dergelijke vergoeding voor exploitatie in België. Wij blijven bij de Nederlandse wetgever aandringen op het volgen van het Belgische voorbeeld.

Binnen het huidige wettelijke kader in Nederland kunnen uitvoerende kunstenaars slechts individueel een beroep doen op het recht op een ‘billijke vergoeding’. In praktijk is daarvan niet altijd sprake. Daarnaast kunnen zij dankzij de disproportionaliteitsbepaling in de wet een beroep doen op een aanvullende vergoeding bij groot commercieel succes. Op basis van deze wettelijke bepaling en als invulling daarvan zijn wij tot deze afspraken gekomen. Daarmee wordt een belangrijke eerste stap genomen naar een eerlijkere vergoeding voor sessiemusici. Maar tegelijk is dit wat Ntb/Kunstenbond betreft slechts een eerste stap.

In lijn met deze afspraken hebben wij de modelovereenkomst voor sessiemusici aangepast. Een nieuwe versie van de sessieovereenkomst vind je hier.

Tot slot: wat betekent dit nu concreet voor een individuele muzikant?

Jaarlijks zal het aantal ‘bestsellers’ en het aantal musici dat in aanmerking komt voor de aanvullende vergoeding verschillen. De sectie uitvoerende kunstenaars zal komende weken en maanden werken aan het opstellen van een repartitiereglement waarin enkele keuzes gemaakt zullen worden, die aan de aangeslotenen van Sena zullen worden voorgelegd ter goedkeuring.

Op basis van cijfers van marktonderzoeksbureau GfK over eerdere jaren voldoen jaarlijks ongeveer 1200 tracks aan het criterium van minimaal 1 miljoen streams op de Nederlandse digitale markt (cijfers van tracks met lagere hoeveelheden streams zijn niet beschikbaar). Ter referentie: de gouden status wordt online behaald met meer dan 10 miljoen streams. Niet op al deze tracks spelen sessiemusici mee. De aanvullende vergoeding zou (afhankelijk van het aantal plays) voor individuele sessiemusici naar schatting uiteenlopen tussen €30 (bij 1 miljoen streams binnen een jaar) en ruim €1000 per track (bij tracks die in een jaar de ‘Diamanten-status’ bereiken).  Bij deze schatting is uitgegaan van 4 sessiemusici op een track, dit kan uiteraard per track verschillen. Daarnaast moeten we benadrukken dat dit schattingen zijn op basis van de ons bekende cijfers en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Raadpleging

Waarom deze raadpleging? In het verleden werd door de Nederlandse mededingingsautoriteit verboden prijsafspraken te maken voor zzp’ers. Een situatie die na onder meer jarenlange lobby van Kunstenbond gewijzigd is. Tot nog toe mochten alleen collectieve afspraken voor werknemers gemaakt worden, bijvoorbeeld in cao’s. Kunstenbond/Ntb wil nu dit eerste onderhandelingsresultaat voor zelfstandige musici bereikt is het principe van een ledenraadpleging zoals gebruikelijk bij cao’s navolgen.

Ben jij sessiemuzikant of wel eens werkzaam als sessiemuzikant? Dan vragen we jou om in te stemmen met het boven beschreven bereikte onderhandelingsakkoord. Wij leggen dit met een positief advies aan onze leden voor. Je kunt je stem uitbrengen tot en met 15 februari 2024. Heb je prangende vragen voordat je kunt instemmen, dan horen wij dat graag per e-mail. Uiteraard zullen wij daarop zo snel mogelijk reageren.

 

5 redenen om lid te worden

1.Hoe groter, hoe meer impact

In je eentje krijg je weinig voor elkaar. Maar samen kunnen we ons hard maken voor een sterkere creatieve sector. Met een eerlijk inkomen voor alle werkenden, zzp en loondienst.

2.Samen behartigen we je belang beter

We praten met werkgevers, opdrachtgevers en overheden over structurele oplossingen, lokaal en in de politiek. Zo komen we na een lobby van jaren eindelijk dichterbij minimumtarieven voor zzp’ers.

3.We zorgen voor collectieve afspraken

Goede collectieve afspraken zijn, zeker als je in de culturele en creatieve sector werkt. Dat is elke keer weer maatwerk: voor een danser is een omscholingsregeling belangrijk, voor een muzikant een instrumentenverzekering. We sluiten collectieve arbeidsovereenkomsten met werkgevers.

4.We bieden je JURIDISCHE HULP als dat nodig is

Maakt iemand inbreuk op je auteursrecht? Ben je in een arbeidsconflict terechtgekomen? We hebben juristen in dienst die gespecialiseerd zijn in alle juridische aspecten van het creatieve vak. Zij begeleiden je met raad en daad, zodat je er niet alleen voor staat.

5.We geven je antwoord op al je vragen

Soms loop je tegen vragen aan waar je het antwoord niet meteen op weet. Wij helpen je op weg met praktische tools, een juridische helpdesk en een ploeg door de wol geverfde belangenbehartigers en juristen die met je meedenken.