Pepijn ten Kate, belangenbehartiger Theater en Dans die vanuit de Kunstenbond de onderhandelingen voerde, over het akkoord: “We zijn heel blij met dit resultaat. Eer waren slechts drie onderhandelingsronde nodig om tot een akkoord te komen, hetgeen aangeeft hoe belangrijk sociale partners deze loonsverhoging vinden. Hiermee kunnen we het koopkrachtverlies voor een groot deel van de werknemers vrijwel volledig compenseren wat het voornaamste doel was van deze onderhandelingen.”

Verhoging van bijna 10%

Op 6 juli jl. hebben de Kunstenbond en de NAPK een principeakkoord bereikt over de Cao Toneel en Dans voor 2024. De cao heeft een looptijd van één jaar en geldt van 1 januari tot en met 31 december 2024. Inmiddels hebben ook de achterbannen van beide sociale partners met de cao-afspraken ingestemd, waarmee het akkoord definitief is.

In de cao Toneel en Dans is een algemene salarisverhoging afgesproken van 5% plus een verhoging met een vast bedrag van €150; beide verhogingen gaan in per 1 januari 2024. Deze salarisontwikkeling betekent een gemiddelde loonstijging van 9,44% met een minimum van 6,98% voor de hoogste salarissen en een maximum van 12,75% voor de laagste salarissen.
Daarnaast zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de arbeidsduur, sociale veiligheid, de stage­vergoeding, thuiswerk­vergoeding, figuratie­vergoeding en de verblijfkostenregeling buitenland.

EU

Zoals gebruikelijk zal voor deze cao een algemeen verbindendverklaring worden aangevraagd, waarmee de cao zal gelden voor alle Nederlandse podiumkunstbedrijven die onder de werkingssfeer van de cao vallen. Voor het eerst zal nu ook een aantal kernbepalingen van toepassing worden op gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, dit conform de Wet arbeidsvoor­waarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.