PROBLEEM:

Tarieven voor zzp’ers in de creatieve sector zijn structureel te laag.
Een oorzaak is het verbod om als zzp’ers gezamenlijk op te komen voor je belangen (kartelvorming). Wij vinden dat je als zelfstandige in onze sector een betere onderhandelingspositie verdient. Daarom zetten we sinds december 2007 massief in op de lobby ‘Betere Tarieven Zelfstandigen’. Hoe verloopt dit proces? En lukt het ons om de wet te wijzigen? We zetten al onze acties en interventies op een rij.

DOEL:

Centraal in deze lobby staat onze ambitie om ‘collectief onderhandelen voor zzp’ers’ mogelijk te maken.

PS 1: De laatste jaren ligt de politieke en gerechtelijke focus ook steeds meer op schijnzelfstandigheid. Want wanneer bepaald werk alleen nog maar als werknemer kan worden gedaan, dan vervalt daarbij automatisch het verbod op samen onderhandelen voor betere tarieven en betere voorwaarden.
PS 2: Via hashtags (#) kun je zien dat we het onderwerp collectief/gezamenlijk onderhandelen (#Coll_OH) telkens invoegen in weer andere trajecten en projecten.

03
november
2022

Platform ACCT Event in het kader van afspraken voor zzp'ers

Op 3 november 2022 staan tijdens het event fairPACCT de Platform ACCT Ketentafels centraal. De opzet is om in maximaal 18 (sub-)sectoren in de culturele en creatieve sector tot afspraken of richtlijnen over tarieven te komen, met en voor vooral zzp’ers.
Kunstenbond is mede-oprichter van Platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst), mede-verantwoordelijk voor het Platform ACCT-programma Verbetering Arbeidsvoorwaarden en ook heeft Kunstenbond weg gebaand om nu te kunnen onderhandelen over tarieven. Onder het oude verbod op collectief onderhandelen waren deze ketentafels er nooit gekomen.

#Coll_OH #EU #ArbMrkt

21
oktober
2022

Blogs over Collectief Onderhandelen op EU-niveau

In het kader van het EU-project Reaching the Full Potential of Atypical Workers presenteren de Europese federaties van vakbonden FIA (acteurs), FIM (musici), EFJ (journalisten) en UniMEI (media) een website met de eerste juridische blogs. Er volgen er in de loop van het project nog meer.

#Coll_OH #EU #FIA_Project_II

29
september
2022

EU DOORBRAAK! De Europese Commissie is om

DOORBRAAK: na Nederland is nu ook de Europese Commissie om − zzp’ers mogen collectief onderhandelen. Hiermee bezegelen we onze jarenlange strijd, die startte met een rechtszaak in 2007 en die via het Europese Hof van Justitie de Nederlandse politiek en ACM (Autoriteit Consument en Markt) van inzicht deed veranderen. Omdat de Nederlandse wet en visie gebaseerd was op het Europees Verdrag moest ook de Europese politiek veranderen. Met het vandaag gepubliceerde Richtsnoer is dat nu ook een feit.
Voor heel veel zzp’ers in onze sector geldt nu dat zij zich gezamenlijk sterk mogen maken voor betere tarieven en voorwaarden. 

#Coll_OH #EU #FIA_Project_II

17
juni
2022

Advies aan Hoge Raad: verander criteria arbeidsovereenkomst

De adviseur van de Hoge Raad oordeelt dat Deliveroo-maaltijdbezorgers op basis van een arbeidsovereenkomst werken, en niet als zzp’er zoals in de overeenkomst staat.
Het advies van de advocaat-generaal is om uit te gaan van een andere invulling van het gezagscriterium en vooral te kijken of het werk organisatorisch is ingebed in de onderneming van de werkgever. Als de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel (core-business) zijn van de bedrijfsvoering, zal daarvan snel sprake zijn. Voor deze zaak staat de uitspraak van de Hoge Raad gepland voor 23 december.

#Coll_OH #Wn-er/Zzp’er

24
februari
2022

Kunstenbond reageert op consultatiedocument Europese commissie

Kunstenbond reageert vanuit Nederland op het consultatiedocument van de Europese Commissie over collectief onderhandelen voor zzp’ers. Wij doen dit ook namens Platform Makers en de Creatieve Coalitie.
We zijn blij met wat er mogelijk wordt, maar zien ruimte voor verbetering. We pleiten voor de mogelijkheid om adviestarieven te kunnen publiceren. Ook wijzen we er onder meer op dat de scheve onderhandelingspositie bij ons in de sector niet per se bepaald wordt door de grootte van een onderneming. Daarnaast vragen we aandacht voor internationale co-producties en het risico op ongelijke behandeling.

#Coll_OH #EU

22
februari
2022

EU-federaties reageren op concept Richtsnoer

Met een stevige inbreng van Kunstenbond reageren de Europese federaties van vakbonden FIA (acteurs), FIM (musici), en UniMEI (media) op het consultatie-document van de Europese Commissie.

#Coll_OH #EU

11
februari
2022

Webinar Collectief Onderhandelen

In 2018 startten de Europese federaties van vakbonden FIA (acteurs), FIM (musici), EFJ (journalisten) en UniMEI (media) het Europese project II: Reaching the full Potential of Atypical Workers. Als onderdeel daarvan organiseren we een webinar over het concept Richtsnoer uit Europa om onze gezamenlijke inbreng in de EU-consultatie te coördineren.

#Coll_OH #FIA_Project_II #EU

09
december
2021

Concept EU Richtsnoer en Consultatie

De Europese Commissie maakt het concept Richtsnoer Collectief Onderhandelen bekend en opent een consultatie voor reacties.

#Coll_OH #EU

22
september
2021

Overleg over ontwikkeling Europese Richtsnoer

Kunstenbond heeft met onze Europese federatie FIA (acteurs) en FIM (musici) overleg met de Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese Commissie (DG Comp, verantwoordelijk voor de vaststelling en implementatie van het concurrentiebeleid van de Europese Unie) over onze inbreng bij de consultatie over het concept Richtsnoer Collectief Onderhandelen. Wij nemen de gelegenheid om nadere informatie te verstrekken over de criteria en grenzen waaraan wordt gedacht. Onze inbreng over de karakteristieken van onze sector wordt belangrijk gevonden.

#Coll_OH #EU

21
juli
2021

Project Verbetering Arbeidsvoorwaarden Platform ACCT: Ketentafels

En nu: gebruik maken van de mogelijkheid tot collectief onderhandelen!
Via het bestuur van Platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst) levert de Kunstenbond een bijdrage aan de ontwikkeling van het project Verbetering Arbeidsvoorwaarden. Wij willen in meerdere sectoren waarin op dit moment geen duidelijkheid is over vooral zzp-tarieven via ketentafels het gesprek hierover op gang te brengen. De opzet is om de norm ‘eerlijke beloning’ uit de Fair Practice Code te concretiseren.

#Coll_OH #ArbMrkt

02
juni
2021

SER-advies over transformatie arbeidsmarkt

Met het rapport van de Commissie-Borstlap over de huidige arbeidsmarkt (januari 2020) als bouwsteen komt nu de Sociaal-Economische Raad (SER) met een advies over de transformatie van de arbeidsmarkt. Omdat dit advies, bedoeld voor de middellange termijn, de instemming heeft van sociale partners vormt dit een belangrijke basis onder het aankomende beleid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het advies staan onder andere de mogelijkheid van collectief onderhandelen door zzp’ers en de aanpak van schijnzelfstandigheid.

#Coll_OH #Arb_Mrkt #Wn-er/Zzp’er

07
februari
2021

Reactie EU-federaties op consultatie Europese Commissie

Kunstenbond heeft veelvuldig overleg met de Europese federaties van vakbonden FIA (acteurs) en FIM (musici) om ook de centrale reactie op het consultatiedocument van de Europese Commissie vanuit onze kantoren in Brussel te coördineren.

#Coll_OH

06
februari
2021

Onze reactie op de consulatie, ook namens Platform Makers en de Creatieve Coalitie

Kunstenbond grijpt de mogelijkheid om te reageren op het EU-voorstel met beide handen aan. Wij pleiten onderbouwd voor de ruimste variant van de Europese Commissie en doen voorstellen voor verbetering. De reactie van Kunstenbond wordt ook verzonden namens de Creatieve Coalitie en Platform Makers.

#Coll_OH #EU

06
januari
2021

EU onderzoekt ruimte voor zzp'ers

Sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in onze rechtszaak tegen de staat en ACM (Autoriteit Consument en Markt) dat collectieve prijsafspraken voor zelfstandigen mogen als het gaat om schijnzelfstandigen, blijkt de Europese Commissie niet doof voor de discussie. De Europese Commissie start een consulatie om de effecten te onderzoeken van vier mogelijke varianten (van beperkt tot ruimer) waarin zelfstandigen ruimte krijgen om gezamenlijk te onderhandelen.

#Coll_OH #EU

06
november
2020

DOORBRAAK Hoge Raad

Nu is er een juridische doorbraak. En wel op het terrein van het onderscheid werknemer/zzp’er . Bij de beoordeling van de status van een werkende is de bedoeling van partijen niet langer van belang. Als de criteria van een arbeidsovereenkomst van toepassing zijn dan IS het een arbeidsovereenkomst. De hoogste rechter oordeelt dat alleen de feiten (persoonlijke arbeid, loon, gezagsverhouding) doorslaggevend zijn. “Deze uitspraak kan ertoe leiden dat een heleboel zelfstandigen (lees: schijnzelfstandigen) als werknemers gekwalificeerd worden.

#Coll_OH #Wn-er/Zzp’er

01
september
2020

Overleg over Stand van Zaken qua collectief onderhandelen

De Kunstenbond uitgenodigd voor overleg met de ACM, MinEZK, MinSZW, MinOCW en de partijen betrokken bij de CAO Architecten. De ACM is benieuwd naar de ontwikkelingen sinds de nieuwe ACM-richtsnoer. Wij geven onze visie en mening.

#Coll_OH

02
juli
2020

DOORBRAAK! Motie Van Brenk: zzp-tarieven in cao's algemeen verbindend verklaren

Een nieuwe doorbraak. In een motie herbevestigt de Tweede Kamer dat sectorale afspraken in cao’s over minimumtarieven voor zzp’ers mogelijk moeten zijn. Maar bovendien dat deze algemeen verbindend moeten (kunnen) worden verklaard. Dit betekent dat de tarieven dan ook verplicht gaan gelden voor de hele sector. Onze cao Theater en Dans, met een opslag op brutolonen voor zzp’ers, is kort hierna algemeen verbindend verklaard.

#Coll_OH #ArbMrkt

10
april
2020

ILO: Ensuring better social protection for self-employed workers

De Internationale Arbeidsorganisatie van de NAVO (ILO) komt met een visie om de positie en sociale bescherming van zelfstandigen beter te borgen. De ILO herbevestigt haar visie dat zzp’ers het recht en de mogelijkheid tot collectief onderhandelen moeten hebben.

#Coll_OH #ArbMrkt

23
januari
2020

Commissie Borstlap komt met rapport over de arbeidsmarkt

De Commissie Regulering van Arbeid (cie. Borstlap) komt met het politiek belangrijke rapport: ‘In wat voor land willen wij werken‘. Een nieuwe visie op de Nederlandse arbeidsmarkt die inmiddels in al zijn voegen piept en kraakt. Het rapport is belangrijk omdat het door ‘iedereen’ wordt omarmd en een belangrijke basis vormt voor toekomstig beleid. Dat betekent politiek draagvlak voor de terugdringing van het aantal zzp’ers (lees: schijnzelfstandigen) en alle andere vormen van flexibele arbeid.

#ArbMrkt #Wn-er/Zzp’er

01
januari
2020

Oprichting Platform ACCT

Kunstenbond richt samen met de Federatie Cultuur (FC) Platform ACCT op.
Bedoeling is het verzekeren van de voortgang van het werken aan de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector en de betere positionering daarbij van vertegenwoordigers namens werkenden.

#Coll_OH #ArbMrkt

20
december
2019

Rekentool voor redelijke zzp-tarieven

Caspar de Kiefte van de Kunstenbond ontwikkelt voor Platform ACCT en de culturele en creatieve sector een algemeen toepasselijke rekentool. Met deze tool kunnen voor alle beroepen in alle cao’s in de sector de bruto maandsalarissen worden omgerekend naar redelijke uur- en dagtarieven. De tool kent een opslag voor niet-declarabele uren en omdat zzp’ers voor hun eigen sociale vangnet moeten zorgen. Daarnaast voorziet de tool in een compensatie voor korte en kleine contracten. Omdat werkenden dan minder zekerheid hebben dan fulltime werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waar het cao-loon voor bedoeld is.

#Coll_OH #ArbMrkt

26
november
2019

Eindelijk SUCCES! ACM publiceert nieuwe Leidraad

Voorlopig Einddoel behaald. Kunstenbond is er trots op dat alle inspanningen van de afgelopen 12 jaar nu echt hebben geresulteerd in een klinkende overwinning. De ACM haalt bakzeil en publiceert een nieuwe Leidraad waarin het voor veel zzp’ers mogelijk wordt om gezamenlijk betere tarieven uit te onderhandelen.
Wat resteert is het in Europa zekerstellen van deze ontwikkelingen .

#Coll_OH

15
oktober
2019

SMACC Handreiking Toepassing Fair Practice

De kunstenbond zit in de SMACC-werkgroep (SMACC wordt later Platform ACCT) die een handreiking opstelt voor de Raad voor Cultuur. De handreieking is bedoeld om BIS subsidie-aanvragen te toetsen op de toepassing van Fair Practice.

#ArbMrkt

30
augustus
2019

Toelichting op nieuwe visie zzp'ers bij SER door voorzitter ACM

Bij de SER licht de ACM-voorzitter M. Snoep de nieuwe binnenkort te publiceren nieuwe leidraad zzp’ers toe. Tijdens het overleg is Kunstenbond aanwezig en worden meerdere vragen beantwoord die een goed beeld geven van de nieuwe insteek. De ACM gaat een stevige draai maken.
Succes voor de Kunstenbond gloort aan de horizon.

#Coll_OH

24
augustus
2019

Kunstenbond stuurt reactie op consultatie concept Leidraad ACM

De kunstenbond reageert op de concept leidraad waarvoor de ACM een consultatieprocedure startte en pleit voor verruiming en meer duidelijkheid.

#Coll_OH

24
april
2019

Overleg Regiegroep Arbeidsmarkt met ACM

Als vertegenwoordiger van de Kunstenbond heeft Caspar de Kiefte samen met andere vertegenwoordigers namens de Regiegroep Arbeidsmarkt en MinOCW overleg met de nieuwe ACM -voorzitter M. Snoep. De ACM wil collectief onderhandelen onder voorwaarden mogelijk maken. Kunstenbond heeft mondeling input gegeven op de ideeën die bij de ACM leven. We hebben op meerdere punten kritiek, maar zijn blij met de richting.

#Coll_OH #ArbMrkt

01
februari
2019

Rapport onderzoek: Brede inzet Honorariumrichtlijnen

Het Fonds Podiumkunsten (FPK) was trekker van het Arbeidsmarktagendapunt ‘Verken de brede inzetbaarheid van Honorariumrichtlijnen’. HTH Research deed het onderzoek naar bestaande richtlijnen en hun werking.

#Coll_OH #ArbMarkt

03
december
2018

EU Hof voor de Rechten van de Mens voor Collectief Onderhandelen zzp'ers

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt in de zaak ICTU versus Ierland dat het mededingingsrecht niet bedoeld is om het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling te beperken voor werkenden die dit het meest nodig hebben (zoals zzp’ers in een zwakke onderhandelingspositie). “Artikel 6 lid 2 van het Europees Sociaal Handvest van toepassing is op zelfstandigen.” Deze principiële uitspraak is een opsteker, maar beperkt omdat uitspraken van dit hof beschouwd worden als soft law.

#Coll_OH

01
december
2018

Rapport onderzoek Collectief Onderhandelen (kunsteducatie, filmcrew, fotojournalisten, archeologen)

Kunstenbond is sinds januari 2018 trekker van het Arbeidsmarktagendapunt ‘Creëer ruimte voor het maken van collectieve afspraken’.
In dit kader hebben wij HTH Research onderzoek laten doen naar of, en zo ja welke onderwerpen professionals zouden willen onderhandelen als dit zou mogen.

#Coll_OH #ArbMrkt

15
juni
2018

Aftrap regio's cultuurbeleid

De minister Van Engelshoven geeft in haar toespraak voor net aangestelde wethouders aan dat de arbeidsmarktpositie van kunstenaars en makers voor haar een belangrijk agenda punt is. Ze haalt hierbij ook de fair practice code aan. Een grote stap in de goede richting, nu hopen dat het ook blijkt in de uitvoering. Tariefafspraken voor zzp’ers zijn immers noodzakelijk om de ‘eerlijke beloning’ uit de fair practice code echt inhoud te geven.

#Coll_OH

30
mei
2018

Algemeen overleg "cultuur"

In het algemeen overleg tussen Tweede Kamer en Minister van Engelshoven van OCW wordt gesproken over de politieke maatregelen die al dan niet genomen moeten worden om de cultuursector te versterken. Het blijkt dat er goed is geluisterd naar onze lobby, de arbeidspositie is een belangrijk punt op de agenda.

#ArbMrkt

01
mei
2018

Brief aan minister OCW

De volgende stap is gezet: de Regiegroep (waar de Kunstenbond deel vanuit maakt) schrijft een brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin wordt aangedrongen op de verbetering van de arbeidspositie van de kunstenaar en uitvoering van de motie Ellemeet/Asscher (experimenteerruimte voor collectieve onderhandelingen door zzp’ers).

#Coll_OH #ArbMrkt

25
april
2018

Rondetafelgesprek met Tweede Kamer

Kunstenbond praat als een van enkele vertegenwoordigers uit de cultuursector de Tweede Kamer bij over de arbeidspositie van creatieven. Een eerlijke beloning voor de maker staat centraal in het gesprek. De volksvertegenwoordiging zal een maand later met de minister in gesprek gaan over de cultuurplannen van het kabinet.

#Coll_OH #ArbMrkt

01
april
2018

FIA Project II: Reaching the full potential of Social Dialogue for all Workers

Na het succesvolle eerste EU-project van onze federatie van acteursvakbonden FIA samen met FIM (musici), EFJ (journalisten) en UniMEI (media) starten we nu met een tweede project.
Hierin zal het op Europees niveau verzekeren van het mogelijk maken van gezamenlijk onderhandelen door zzp’ers een belangrijke pijler van het project zijn.

#Coll_OH #EU #FIA_Project_II

01
januari
2018

Kunstenbond ‘aanjager’ collectief onderhandelen voor zelfstandigen

De Kunstenbond mag de ‘de kar gaan trekken’ bij de uitvoering van het agendapunt ‘Collectief Onderhandelen voor Zelfstandigen” uit de Arbeidsmarktagenda. Logisch … want we zijn al bijna 10 jaar onverstoorbaar en tegen de stroom in zeer actief en eindelijk succesvol op dit onderwerp. We gaan nu plannen maken die leiden tot een werkbare uitvoering van de motie Ellemeet/Asscher.

#Coll_OH

14
november
2017

Presentatie Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector

De Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017-2023 ziet het licht. Deze Agenda is de basis waar de sector mee aan de slag zal gaan bij het verbeteren van de positie van werkenden in onze sector. Kunstenbond is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling. En via de Regiegroep zullen we actief betrokken zijn bij de uitwerking. Onder de 25 agendapunten zitten uiteraard ook punten die betrekking hebben op mogelijk maken van Collectief Onderhandelen door zzp’ers.

#Coll_OH #ArbMrkt

03
november
2017

Experimenteerruimte voor prijsafspraken

De SER en Raad voor Cultuur presenteren met de werkgevers en de Kunstenbond het advies Passie Gewaardeerd aan de commissie Cultuur van de Tweede Kamer. De SER/RvC-commissievoorzitter prof. Evert Verhulp roept op om de sector experimenteerruimte te geven. Ook bij het ontwikkelen van Fair Practice Codes is het belangrijk dat prijsafspraken mogelijk zijn en de wetgeving moet die ruimte wel bieden. VVD-er Arno Rutte is het er volmondig mee eens dat kunstenaars een beroerde onderhandelingspositie hebben. Hij vraagt zich af: “Wat kunnen we nou echt doen om ervoor te zorgen dat wat er verdiend wordt in de sector ook in een redelijke portie terecht komt bij diegene die het maakt“.

#Coll_OH #ArbMrkt

01
november
2017

DOORBRAAK!! Weer motie aangenomen door Tweede Kamer

Kunstenbond heeft na de presentatie van het SER Advies Passie Gewaardeerd opnieuw stevig gelobbyd voor een nieuwe motie. Dit wordt de motie (Ellemeet/Asscher):
creëer experimenteerruimte voor collectief onderhandelen”.
Ook deze motie wordt aangenomen.

De motie is noodzakelijk geworden nadat in juni 2016 met ruime meerderheid de motie (Monasch/Van Dijk), waar de Kunstenbond actief voor had gepleit, werd aangenomen:
maak mogelijk dat zelfstandigen in onze sector hun krachten tijdens onderhandelingen kunnen bundelen”. De regering besloot hier niets mee te doen.

#Coll_OH

01
september
2017

Experimenteerruimte voor prijsafspraken

De SER en Raad voor Cultuur presenteren met de werkgevers en de Kunstenbond het advies Passie Gewaardeerd aan de commissie Cultuur van de Tweede Kamer. De SER/RvC-commissievoorzitter Evert Verhulp roept op om de sector experimenteerruimte te geven. Ook bij het ontwikkelen van Fair Practice Codes is het belangrijk dat prijsafspraken mogelijk worden en de wetgeving moet die ruimte dan wel bieden.

#Coll_OH

10
mei
2017

Advies SER/Raad voor Cultuur

Minister Bussemaker neemt het advies Passie Gewaardeerd in ontvangst van de SER/Raad voor cultuur, werkgevers en de Kunstenbond.  Hierin staat onder andere dat het makkelijker moet worden om als zelfstandigen collectieve afspraken te maken. Dan kunnen zzp’ers ook collectief onderhandelen!

#CollOH #ArbMrkt

01
april
2017

Minister EZ wil geen wijziging mededingingswet voor zzp'ers

VVD Mininster van Economische Zaken schrijft een kamerbrief met reactie op position papers van hoogleraren (zie jan 2017): “ik onderschrijf dan ook de conclusie in de position papers dat de huidige
machtsverhoudingen geen aanleiding geven voor het wijzigen van de
Mededingingswet voor zzp’ers“.
Als Kunstenbond willen wij juist wél een uitzondering voor de creatieven. Wij strijden door!

#Coll_OH

01
april
2017

SER en Raad voor Cultuur publiceren Passie Gewaardeerd

Het advies Passie Gewaardeerd geeft via bijna 125 grote en kleine adviezen advies aan de culturele en creatieve sector. De adviezen richten zich op verschillende knelpunten op de arbeidsmarkt en zijn bedoeld om de onderhandelings- en arbeidsmarktpositie van werkenden, en het gesprek over arbeidsvoorwaarden te versterken. het wegnemen van de belemmeringen voor zzp’ers om collectief te onderhandelen is een van de adviezen.

#Coll_OH #ArbMrkt

01
maart
2017

Voorstel collectief onderhandelen aan de SER

Peter van den Bunder en Caspar de Kiefte zitten namens de Kunstenbond in de adviescommissie die ten behoeve van het advies ‘Passie Gewaardeerd’ een voorstel moet doen aan de Sociaal-Economische Raad en de Raad van Cultuur om collectief onderhandelen voor zelfstandigen mogelijk te maken.

#Coll_OH

01
maart
2017

Motie Monasch/Van Dijk brengt minister OCW niet in beweging

Minister Van Engelshoven (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) reageert per brief en gaat niets doen met de motie Monasch/Van Dijk die haar verzocht om net als in andere EU-landen ruimte te creëren voor zelfstandigen om de krachten te bundelen. Zij meent dat de “reeds bestaande mogelijkheden, bijvoorbeeld van de «Richtsnoeren samenwerking ondernemingen» van de Autoriteit Consument & Markt en van bestaande wetgeving, beter kunnen worden benut.”

#Coll_OH

01
februari
2017

In Ierland uitzondering voor creatieven in de wet

In Ierland wordt een nieuwe wet aangenomen met een uitzondering op het mededingingsrecht voor (stem)acteurs, journalisten en (sessie)muzikanten. De wet kent ook de mogelijkheid om voor andere beroepsgroepen een uitzondering te maken. De Minister van Cultuur (en niet Ecomische Zaken) beoordeelt of er voldaan is aan de voorwaarden. We blijven ervoor knokken dat dit in Nederland ook mogelijk wordt. We verspreiden dit voorbeeld waar we kunnen, waaronder in de Tweede Kamer.

#Coll_OH

01
januari
2017

Introductie Kunstenaarshonorarium Richtlijn

De vandaag gepubliceerde website Kunstenaarshonorarium bevat een tool die – na invullen van bijzonderheden over de bijdrage aan een tentoonstelling – minimumtarieven berekent voor beeldend kunstenaars met werk in een tentoonstelling. De eerste jaren na de introductie matcht het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via de Mondriaanstichting de bijdrage door de presentatie-instelling met een gelijk bedrag. Instellingen worden gevraagd mee te doen en de regeling toe te passen. De de berekening van de minimumtarieven is collectief overeengekomen binnen Beeldende Kunst Nederland (BKNL; Kunstenbond maakt hier deel van uit) en is gebaseerd op het minimumloon. Om die reden heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geen probleem met deze tool.

#Coll_OH

01
januari
2017

Drie position papers vanuit verschillende invalshoeken

Op verzoek van de vaste Kamercommissie Economische Zaken verschijnen er drie position papers van hoogleraren over zzp’ers en mededinging: mededingingsrecht, de economisch invalshoek en de arbeidsmarkt.

#Coll_OH #ArbMrkt

24
augustus
2016

Kunstenbond houdt Collectief Onderhandelen op FIA-agenda

Samen met de vakbonden uit Ierland en Denemarken dient Kunstenbond tijdens het Wereld Congres van de internationale acteursfederatie FIA een motie in dat FIA zich wereldwijd en in Europa in blijft zetten om collectief onderhandelen mogelijk te maken. De motie wordt aangenomen. Dit leidt in 2018 tot het vervolg op het gezamenlijke EU-project ‘Reaching Out To Atypical Workers’ en tot intensieve gezamenlijke belangenbehartiging wanneer de Europese Commissie werkt aan een nieuw Richtsnoer.

#Coll_OH #EU #FIA_Project_II

01
september
2016

Collectief onderhandelen op de EU-agenda

De problematiek van het collectief onderhandelen namens zzp’ers leeft breed in de creatieve sector in Europa.  In september 2016 is er in het Europees Parlement een conferentie van het gezamenlijke EU-project ‘Reaching Out To Atypical Workers’. Agnes Jongerius, vicevoorzitter van de Commissies Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement, host deze conferentie. De Kunstenbond heeft ook hier het collectief onderhandelen op de agenda gekregen.

#Coll_OH #EU #FIA_Project_I

28
juni
2016

SUCCES! Motie aangenomen door Tweede Kamer

Een absolute doorbraak: in de Tweede Kamer wordt – mede als gevolg van de expertmeeting in mei 2016 – een motie (Monasch/Van Dijk) aangenomen waarmee zzp’ers in de creatieve sector in Nederland de krachten kunnen bundelen tijdens onderhandelen. Dit is de uitkomst van jaren hard werken, lobbyen en het opbouwen van dit dossier.
Het Ministerie van OCW draagt stakeholders in de sector op om met de ACM (mededingingsautoriteit Autoriteit Consument & Markt) tot een voorstel te komen. Kunstenbond speelt hierin een actieve rol.

#Coll_OH

01
juni
2016

Overleg met Tweede Kamer

Kunstenbond (FNV KIEM) stuurt enkele motieteksten naar Tweede Kamerleden.

#Coll_OH

01
mei
2016

Expertmeeting met Tweede Kamerleden: zzp'er is geen Unilever

Kunstenbond (FNV KIEM) organiseert een expertmeeting voor Tweede Kamerleden. Op de agenda staan de zwakke onderhandelingspositie van zzp’ers (dr. L. Guibault), de (on-)mogelijkheden om te onderhandelen binnen het mededingingsrecht (prof. dr.  S. de Vries) en voorbeelden uit andere EU-landen waar zzp’ers meer mogelijkheden hebben. Lees het verslag.

#Coll_OH

01
januari
2016

Situatie van veel werkenden in de culturele sector zorgelijk

In januari levert de Raad voor Cultuur samen met de Sociaal-Economische Raad (SER) en met bijdragen van de Kunstenbond (FNV KIEM) de Arbeidsmarktverkenning af. De belangrijkste conclusies:

  • Tussen 2009 en 2013 zijn circa 20.000 banen van werknemers verloren
  • In dezelfde periode zijn er bijna 18.000 zelfstandigen (+20,4%) bijgekomen
  • Het aandeel werknemers met een tijdelijk contract neemt toe, ook door financiële risico’s en projectmatige werkzaamheden
  • Er is sprake van een toename in het aantal vrijwilligers en (onbetaalde) stagiairs
  • Het inkomen van werknemers en zelfstandigen in de sector is laag en onregelmatig en  de onderhandelingspositie is zwak
  • Er zijn zorgen over de aanstaande afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de mogelijke beperking of afschaffing van de zelfstandigenaftrek
  • Er is behoefte aan (minimum) tariefafspraken
  • Het mededingingsrecht beperkt zzp’ers om hun onderhandelingspositie te verbeteren
  • Veel zzp’ers zijn niet verzekerd tegen inkomensverlies als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Veel zzp’ers hebben onvoldoende financiële ruimte voor het opbouwen van oudedagsvoorzieningen

De verkenning vormt de aanloop naar het SER-advies ‘Passie Gewaardeerd’, waarop vervolgens dan weer de Arbeidsmarktagenda is gebaseerd: een eerste steen in het bouwwerk waarin Kunstenbond met Platform ACCT werkt aan betere tarieven, ook voor zzp’ers.

#CollOH #ArbMrkt

01
november
2015

Rondetafelgesprekken met SER en Raad voor Cultuur

In vijf rondetafelgesprekken die werden georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad (SER)/Raad voor Cultuur delen makers in de creatieve industrie hun praktijkervaringen.

#Coll_OH #ArbMrkt

01
oktober
2015

Kunstenbond kaart de slechte onderhandelingspositie van zelfstandigen aan bij de Raad voor Cultuur

Ook bij de Raad voor Cultuur moest de noodzaak van collectieve tariefonderhandelingen door zelfstandigen en de bestaande belemmering in het mededingingsrecht duidelijk gemaakt worden. Anders blijft het voor bijna onmogelijk om de precaire positie van professionals in onze sector te ondersteunen en te verbeteren. Dit gebeurt in presentaties van Caspar de Kiefte van FNV KIEM/Kunstenbond en prof. dr. P.B. Hugenholtz van het Instituut voor Informatierecht (IViR).

#Coll_OH

01
september
2015

EU-panel discussie

Tijdens een workshop georganiseerd door de internationale federaties in de creatieve sector: FIA (acteurs), FIM (musici), UniMEI (media) en EFJ (journalisten) spreekt FNV KIEM (nu Kunstenbond) in Dublin in een EU-panel over onze rechtszaak, de ontwikkelingen en de gezamenlijke EU-lobbystrategie om collectief onderhandelen mogelijk te maken.

#Coll_OH #EU #FIA_Project_I

 

01
augustus
2015

Wetenschappelijk EU-onderzoek naar positie makers

De Europese Commissie publiceert een onderzoek naar de positie van makers en uitvoerend kunstenaars. De conclusie is dat makers een relatief zwakke onderhandelingspositie hebben en dat verenigingen van makers een belangrijke rol kunnen hebben bij het versterken van hun positie. De aanbeveling is om een gunstige omgeving te creëren om die verenigingen te ondersteunen. De rechtszaak van de Kunstenbond (FNV KIEM) wordt met spanning gevolgd.

Onderzoekers bevelen aan om de grens van het publiek belang bij toepassing van het mededingingsrecht en de bescherming van sociaal/economisch ‘zwakke’ beroepsbeoefenaren in de sector nader te bekijken. Ze verwijzen naar de Franse en Duitse wet die veel meer mogelijkheden biedt.

#Coll_OH #EU

30
juni
2015

Aanpassing Auteurswet, een voorzichtig stapje in de goede richting

De Wet Auteurscontractenrecht wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze wet kent een milde en ingewikkelde vorm van collectief onderhandelen over de auteursrechtelijke billijke en proportionele vergoeding.

#Coll_OH

01
juni
2015

Hoorzitting Tweede Kamer

Caspar de Kiefte van FNV KIEM (nu Kunstenbond) informeert de vaste Kamercommissie Cultuur van de Tweede Kamer tijdens een rondetafelbijeenkomst over de arbeidsmarkt in de creatieve en kunstensector. We pleiten voor versoepeling van het mededingingsrecht om collectief onderhandelen voor onze leden en alle zzp’ers mogelijk te maken.

#Coll_OH

03
mei
2015

Bijdrage aan SER-verkenning

FNV KIEM (nu Kunstenbond) komt in de commissie die een jaar zal werken aan de Sociaal-Economische Raad(SER) / Raad voor Cultuur-publicatie ‘Verkenning Arbeidsmarkt culturele sector’, waarin aandacht is voor het grote percentage zzp’ers in de sector en het risico van de zwakke onderhandelingspositie van zzp’ers (behalve bij de toppers).

#Coll_OH #ArbMrkt

05
mei
2015

Lobby binnen Europees Parlement

Caspar de Kiefte voert met de Europese federatie FIA (acteurs) overleg met Agnes Jongerius, de vicevoorzitter van de commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement, over de versterking van de positie van makers in de creatieve sector – met speciale aandacht voor collectief onderhandelen in de creatieve sector. Er is belangstelling voor de ontwikkelingen in Nederland (arbeidsmarktanalyse SER/Raad voor Cultuur eind 2015). Mw. Jongerius hoort genoeg aanleiding om over dit onderwerp een EU-hoorzitting te organiseren in september 2016.

#Coll_OH #EU

01
mei
2016

SUCCES! FNV KIEM (nu Kunstenbond) wint zaak bij EU-Hof

Het Europese Hof stelt Kunstenbond deels in het gelijk en oordeelt dat collectieve prijsafspraken voor zelfstandigen mag als het gaat om schijnzelfstandigen: wanneer de persoon vergeleken met werknemers hetzelfde werk verricht en niet over meer zelfstandigheid en flexibiliteit beschikt (o.a. tijdschema, plaats en wijze van uitvoering). Ook al hebben we niet helemaal gekregen wat we wilden, het is een goed begin na zeven jaar procederen.
Deze rechtszaak brengt de discussie in Europa op gang over de zwakke positie van veel zzp’ers en de onmogelijkheid dit via collectieve onderhandelingen te verbeteren. Dit zal in 2022 leiden tot een nieuwe Guideline.

#Coll_OH #EU

01
december
2014

Subsidie voor sectorbreed EU-project voor zelfstandigen

De Europese federaties UniMEI (media en kunsten), FIA (acteurs) en FIM (musici) dienen samen met de EFJ (journalisten) een subsidieverzoek in voor een project gericht op het versterken van de positie van zelfstandigen als ‘atypical workers’ in de creatieve sector.

#Coll_OH #EU #FIA_Project_I

01
oktober
2014

Notitie arbeidsmarkt FNV KIEM (nu Kunstenbond) naar stakeholders

Caspar de Kiefte van FNV KIEM (nu Kunstenbond) schrijft een notitie over de problemen op de arbeidsmarkt, het hoge percentage zzp’ers, de structureel zwakke onderhandelingspositie en het structureel lage inkomen in de sector. Hij verwijst naar regelingen in de VS, Canada en Frankrijk waar uitzonderingen op het mededingingsrecht zijn gemaakt en geeft voorbeelden uit Engeland en Denemarken waar het maken van collectieve prijsafspraken voor zelfstandigen wel wordt toegestaan. De notitie is verstuurd naar het Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Raad voor Cultuur, het Instituut voor Informatierecht (IViR) en de Sociaal Economische Raad (SER). De internationale vergelijkingen vormen later in de Tweede Kamer de basis voor moties om dit ook in Nederland te regelen.

#Coll_OH

01
september
2014

Adviseur EU Hof geeft FNV KIEM gelijk

De advocaat-generaal van het EU-Hof volgt FNV KIEM in zijn conclusie van de zaak die nu voorligt bij het EU-Hof. Als het aan hem ligt mogen vakbonden afspraken over minimumtarieven voor zzp’ers maken omdat daarmee de positie van werknemers wordt gewaarborgd. Dit voorkomt social dumping. In december 2014 volgt de uitspraak van het EU-Hof. Conclusies van de advocaat–generaal worden in de meeste gevallen overgenomen.

#Coll_OH #EU

01
juni
2014

Raad voor Cultuur uit zorgen over arbeidsmarkt

Onze toelichtingen en pleidooien leiden in 2014 voor het eerst tot het begin van een omslag in het denken: de Raad voor Cultuur spreekt voor het eerst haar zorgen uit over de arbeidsmarktontwikkelingen in de Cultuurverkenning: ‘De gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van kunstenaars in tijden van crisis en bezuinigingen zijn enorm: velen gaan als zelfstandige aan de slag, leggen nieuwe verbindingen en organiseren zich in hiërarchieluwe netwerken. Maar deze ontwikkeling maskeert tegelijkertijd een stijgende verborgen werkloosheid en onderbetaling.
Dit vormt de basis voor de latere verkenning door de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur in het advies ‘Passie Gewaardeerd’ en de Arbeidsmarktagenda.

#Coll_OH #ArbMrkt

01
mei
2014

Standpunt FNV KIEM (Kunstenbond) overgenomen door International Labour Organization

Caspar de Kiefte van FNV KIEM informeert de ILO (internationale arbeidsorganisatie van de VN) tijdens een wereldwijde bijeenkomst in Genève over de rechtszaak tegen de staat. Kunstenbond maakt deel uit van de onderhandelingsdelegatie namens werkenden.
In de uiteindelijke  ‘point of consensus’ van ILO staat dat ‘overheden moeten zorgen dat mededingingswetgeving geen beletsel vormen voor de sociale dialoog in de media- en cultuursector. En dat die sociale dialoog ook collectief onderhandelen inhoudt én dat dit van toepassing is op alle werkenden ongeacht hun status.’

#Coll_OH #EU

01
juli
2013

FNV KIEM (Kunstenbond) mag vragen stellen aan EU Hof

In het hoger beroep wordt het verzoek van FNV KIEM gehonoreerd om vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie over de uitleg van het EU-Verdrag.

#Coll_OH #EU

01
maart
2011

FNV KIEM (nu Kunstenbond) gaat in hoger beroep

FNV KIEM (nu Kunstenbond) gaat in hoger beroep tegen het vonnis.

#Coll_OH

 

01
oktober
2010

FNV KIEM (nu Kunstenbond) verliest rechtszaak

Het vonnis van de rechtbank in de zaak van FNV KIEM tegen de staat: de vorderingen van FNV KIEM worden afgewezen. De rechtbank vindt het visiedocument niet in strijd met het recht.

#Coll_OH

01
februari
2010

EU-federaties publiceren statement

De verenigde internationale federaties FIA (acteurs) en FIM (musici), waarvan ook FNV KIEM (nu Kunstenbond) lid is, presenteren een gezamenlijk statement waarin benadrukt wordt waarom collectief onderhandelen in onze sector zo belangrijk is.

#Coll_OH #EU

01
januari
2009

FNV KIEM start rechtszaak tegen de staat / NMA

FNV KIEM (nu Kunstenbond) kan niet leven met de visie die de Nederlandse Mededings Autoriteit (nu ACM, Autoriteit Consument en Markt) heeft gepubliceerd. Het ondergraaft de onderhandelingspositie van zzp’ers, die doorgaans toch al zwak is, nog verder. Op deze manier wordt een wet die bedoeld is om individuen (consumenten) tegen grote ondernemingen te beschermen, ingezet om grote ondernemingen te beschermen tegen zwakke individuen (zelfstandigen) die zich oneerlijk behandeld voelen.

#Coll_OH

01
december
2007

Rechtszaak tegen visiedocument Nederlandse Mededings Autoriteit (NMA)

In het visiedocument van de NMA (nu ACM, Autoriteit Consument en Markt) staat dat alle zelfstandigen ‘ondernemingen’ zijn en dat adviestarieven of collectieve afspraken over tarieven voor zelfstandigen altijd in strijd zijn met het kartelverbod (mededingingsrecht). Hiertegen is een rechtszaak aangespannen.

#Coll_OH