Op 15 maart mogen we weer naar de stembus. Weet jij al waar je op gaat stemmen? De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op kunst- en cultuurorganisaties. Veel werk wordt door tijdelijke krachten, vrijwilligers en stagiaires verricht en ook qua inkomen komen kunstenaars en creatieven er bekaaid van af. Bij welke partij wordt er wel weer geïnvesteerd in cultuur en wordt de positie van kunstenaars en creatieven verbeterd? De Kunstenbond legt de partijen langs de culturele-zzp meetlat. 

Kies bewust: stem met een hart voor de kunsten en de creatieve sector, maar stem ook met oog voor je eigen portemonee!

 

Uitleg culturele-zzp meetlat
We hebben de partijprogramma’s beoordeeld op onze sector ‘creatieve industrie’ door te kijken naar: kunstbeleid, mediabeleid en topsectorenbeleid. Hierbinnen kijken we naar de oriëntatie van partijen op privaat en publiek. Op de andere as worden partijen langs de zzp meetlat gelegd en de programma’s beoordeeld op zzp- en arbeidsmarktbeleid. Binnen deze as kijken we naar de oriëntatie individueel vs. collectief. Dat levert vier kwadranten op. Partijen linksonder focussen op de markt en individuele verantwoordelijkheid. De partijen rechtsboven op publieke waardering & financiering en collectieve verantwoordelijkheid. 

 

Standpunten politieke partijen

VVD

 • Meer cultuur tot stand brengen voor hetzelfde geld.
 • Succesvolle instellingen krijgen minder subsidie.
 • 300 miljoen bezuinigen op Publieke Omroep.
 • Meer investeren in topsectorenbeleid; innovatiekracht benutten door innovatiekredieten MKB.
 • ZZP: zelfstandigenaftrek behouden.

PvdA

 • 100 miljoen extra naar cultuur; goed werkgeverschap; betere tarieven.
 • Inkomenspositie kunstenaars verbeteren.
 • Investeren in talentontwikkeling.
 • 100 miljoen extra voor de publieke omroep; positie van makers in media verbeteren.
 • Innovatieve motor (creatieve industrie) stimuleren (m.n. via regionale samenwerking/investeringsmaatschappijen).
 • ZZP: minimumtarieven zzp’ers; mogelijk maken collectief onderhandelen (uitz. mededingingsrecht); verbod aanbesteding onder minimumloon.
 • Zelfstandigenaftrek behouden.

PVV

 • Er gaat geen overheidsgeld meer naar cultuur, omroep, innovatie enz. 
 • ZZP: het partijprogramma besteed hier geen aandacht aan.

SP

 • Investeren in cultuur; beter spreiden over regio’s.
 • Kunstenaars moeten kunnen leven van hun werk.
 • Willen een Nationaal Historisch Museum.
 • Popfonds om Nederlandse popmuziek te stimuleren.
 • Brede en diverse publieke omroep; kijkcijfers niet meer leidend.
 • ZZP: mogelijk maken collectief onderhandelen (uitz. mededingingsrecht) in cultuur en media; sociale zekerheid voor makers.

CDA

 • Gelijk budget cultuur, betere spreiding cultureel aanbod (over regio’s).
 • Goede balans tussen professionals en amateurs.
 • Substantieel extra middelen voor creatieve industrie mits bedrijfsleven zelf ook inbrengt (regio).
 • ZZP: Zelfstandigenaftrek alleen voor zzp’ers die ook pensioen opbouwen.
 • Verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers.

D66

 • 100 miljoen extra naar herstel van cultuur; en versterken van het ondernemerschap; gericht op kwaliteit met internationale uitstraling.
 • Aandacht voor inkomenspositie van kunstenaars; goed werkgeverschap bij gesubsidieerde instellingen, festivals etc.
 • Investeren in talentontwikkeling, broedplaatsen, productiehuizen.
 • Omroep moet zich onderscheiden door kwaliteit; 5 mln bezuinigingen op regionale omroepen ongedaan maken.
 • ZZP: collectief verzekeren mogelijk maken; vrijwillige aansluiting bij pensioen mogelijk maken; sparen voor zelfstandigen vereenvoudigen.

ChristenUnie

 • 100 miljoen extra voor onderhoud aan Rijksmonumenten en bijzondere aandacht voor kerkelijk erfgoed.
  Rijkssubsidie eerlijker verdelen over regio’s.
 • ZZP: wil een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering op minimum niveau.

GroenLinks

 • Flink extra geld naar cultuur.
 • Eerlijke inkomenspositie werkenden; ook in subsidie voorwaarden.
 • Investeren in talentontwikkeling en cultuureducatie, productiehuizen, beurzen.
 • Creatieve industrie inzetten op vraagstukken  als duurzaamheid, circulaire economie; startup’s extra faciliteren.
 • ZZP: verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering; gunstig pensioensparen.

SGP

 • Maken en genieten van kunst is vooral een zaak van hen die het maken en ervan genieten.
 • Bezuinigen op de omroep.
 • ZZP: hervorming zelfstandigenaftrek. Geen voorstander van minimumtarieven.

Partij voor de dieren

 • Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd.
 • Popmuziek krijgt een volwaardige plek in het cultuurbeleid.
 • Het auteursrecht en het auteurscontractenrecht worden gemoderniseerd om de positie van de makers te versterken en de informatievrijheid te vergroten.
 • ZZP: terug naar de eenvoudige, fraude bestendige VAR

50 Plus

 • Kunsteducatieprogramma’s voor ouderen.
 • ZZP: het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel zijn de basis van onze economie. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de overheid.

Denk

 • Subsidie naar ‘brede’ cultuur, die volle breedte van de samenleving aanspreekt.
 • ZZP: zelfstandigenaftrek behouden, verhoging MKB winstvrijstelling.