Als er een fusie tussen twee bedrijven plaatsvindt, gaat de nieuwe organisatie in de regel verder met één pensioenfonds voor haar werknemers. Hoe gaat dit in zijn werk voor de werknemer die het betreft?  Wat kun je van je werkgever verwachten?

Informatieplicht

Uw werkgever zal je voorafgaande aan de feitelijke fusie moeten informeren over de plannen en de gevolgen daarvan. Bedrijven die willen samengaan zijn verplicht de betrokken vakbonden hierover te informeren. Daarnaast moeten bedrijven die een OR of PVT hebben, de OR of PVT betrekken bij hun fusieplannen. Via deze link www.ser.nl/nl/thema/medezeggenschap/fusie kun je veel informatie vinden over de informatieplichten van uw werkgever.

 

Behoud van arbeidsvoorwaarden

Het behoud van de arbeidsvoorwaarden is van groot belang en daarom heeft de wetgever dat vastgelegd in regelgeving ter bescherming van de werknemers. De basisregel is dat de werknemer recht heeft op behoud van diens arbeidsvoorwaarden. Dus als er één cao of meerder cao’s gelden in het bedrijf dat wil gaan fuseren dan blijven die cao’s ook van toepassing na de juridische fusie tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt waarmee jij of jouw vakbond heeft ingestemd. Wijzigen kan dus niet zonder jouw instemming of die van een vakbond. Op de basisregel zijn uitzonderingen en pensioen is zo’n uitzondering. Dat komt ook omdat pensioen een bijzondere arbeidsvoorwaarde is, met een eigen wet (de Pensioenwet).

Pensioen is een bijzondere arbeidsvoorwaarde

Bij pensioen spelen niet alleen afspraken tussen werkgever en werknemer een rol, maar ook de pensioenuitvoerder, je pensioenfonds of verzekeraar. Eén arbeidsvoorwaarde is door de wetgever uitgezonderd als het gaat om gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden en dat betreft de pensioenregeling. Er geldt geen verplichting om aangesloten te blijven bij dezelfde pensioenverzekeraar/fonds. Wat er dan gebeurt hangt af van de feitelijke situatie.

Op het moment dat er tussen de fusiepartners geen verschil is tussen de pensioenregeling, bijvoorbeeld omdat ze beide bij hetzelfde pensioenfonds zitten, is er geen probleem. De pensioenregeling loopt gewoon door, voor de werknemers verandert het pensioen niet.

Anders kan het worden als er sprake is van verschillende pensioenfondsen of verzekeraars. Als geldt dat één van de fuserende bedrijven bij een verplicht gesteld pensioenfonds zit kan het zijn dat het verplicht gestelde pensioenfonds moet worden toegepast op het gehele nieuwe fusiebedrijf. Pensioenfondsen hanteren daarbij het zogenaamde loonsomcriterium.

 

Een voorbeeld: een podium, een kunsteducatie instelling en een bibliotheek gaan fuseren in een cultuurgebouw dan zijn er mogelijk meerdere pensioenfondsen van toepassing. Er kunnen drie mogelijke pensioenfondsen van toepassing zijn. In ons voorbeeld werken bij de bibliotheken naar verhouding 2 x zoveel mensen als bij het podium en de kunsteducatie instelling. Dan zal het pensioenfonds van de openbare bibliotheken moet worden toegepast. Simpel gezegd: de instelling waar het meeste loon wordt betaald is bepalend. De deelname aan de pensioenregelingen van het podium en de kunsteducatie zal worden stopgezet na fusie. Soms is een mogelijkheid om dispensatie aan te vragen bij het verplicht gestelde pensioenfonds, of die ook wordt verleend is aan het pensioenfonds (bestuur) zelf. 

Pensioen en fusie vraagt om tijdig en zorgvuldig overleg

Het is verstandig om ruim voor de fusie te onderzoeken wat de consequenties voor het pensioen zijn en dit in kaart te brengen om niet voor verrassingen komen te staan. Pensioenverplichtingen kunnen bij overgang namelijk heel veel geld kosten. Het komt voor dat dit een reden is om af te zien van een fusie. Voor werknemers kan het tot een verandering in pensioenresultaat leiden omdat ieder pensioenfondsen nu eenmaal allemaal eigen regels heeft. Ondernemingsraden, Personeelsvertegenwoordigingen, werkgevers en werknemers uiteraard moeten zich bewust zijn van de financiële consequenties van een eventuele (gedwongen) overgang. Kent men deze consequenties dan is men ook beter in staat keuzes te maken en eventueel compenserende maatregelen te treffen. Juist omdat een pensioen en kostbare arbeidsvoorwaarde is moet hier heel zorgvuldig mee worden omgegaan.

 

Kunstenbond geeft raad

Leden van de Kunstenbond kunnen met al hun vragen over arbeidsvoorwaarden terecht bij de juridische helpdesk van de Kunstenbond. Als je vermoedt dat iets dat jouw werkgever doet niet in de haak is, of als je gewoon even een expert wil spreken over de gang van zaken rondom een fusie of je pensioen, neem dan contact met ons op.

De Kunstenbond is er ook voor jou! beeld: Guda Koster

De Kunstenbond is er ook voor jou!

Of je nu danser, componist, ontwerper, beeldhouwer, lichttechnicus, productieleider, acteur, kunstdocent, muzikant, fotograaf, animator bent of ander werk doet in een culturele organisatie. De Kunstenbond is er voor alle werkenden, zzp en in loondienst, in de culturele en creatieve sector in Nederland.

Met de passie zit het wel goed, maar hoe zit het met de poen? Een eerlijk inkomen, eerlijke afspraken, meer zekerheid en een veilige werkvloer voor alle werkenden, dat klinkt logisch maar is helaas niet de realiteit. Dat moet anders. De Kunstenbond maakt zich hier elke dag weer hard voor.

We springen in de bres voor onze leden, we sluiten collectieve afspraken voor werknemers en staan samen sterk als zzp’ers in de sector. Leden kunnen bij ons terecht met vragen over contracten, werk en inkomen. We bieden korting op verzekeringen en ontwikkelen tools en organiseren bijeenkomsten die aansluiten bij de culturele beroepspraktijk. Word jij ook lid?