Wat is een opdrachtovereenkomst?

In een opdrachtovereenkomst wordt afgesproken dat de ene partij werkzaamheden gaat verrichten voor de andere partij. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Een schriftelijke vastlegging vormt vaak het enige sterke bewijs van het bestaan van een overeenkomst en de werkzaamheden die zijn afgesproken. Het alternatief is een door de andere partij ondertekende of schriftelijk geaccordeerde opdrachtbevestiging of offerte.

Een belangrijk element van de opdrachtovereenkomst is de gezagsverhouding. Deze moet ontbreken om te voorkomen dat sprake zou zijn van een arbeidsrelatie. In dat geval moeten loonbelasting en sociale verzekeringspremies worden afgedragen.

Scroll naar beneden en lees waar je op moet letten. Welke bepalingen maken dat je het contract beter niet kunt tekenen? Op welke onderdelen kun je nog (verder) onderhandelen?

Voorbeeld opdrachtovereenkomst

Kunstenbond heeft een voorbeeld contract opgesteld voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector, leden kunnen dat gratis downloaden en gebruiken.

Lees hier meer. *download alleen voor leden

voorbeeld overeenkomst losse optredens

Speciaal voor uitvoerende artiesten heeft de Kunstenbond een optreedovereenkomst opgesteld die helemaal is afgestemd op de sector zoals we die kennen sinds corona.

Lees hier meer over de bijzondere bepalingen in dit contract. *download alleen voor leden

algemene voorwaarden

In je overeenkomst leg je specifieke afspraken over de opdracht vast, algemene voorwaarden vullen die aan met uitgebreidere afspraken over zaken als betaling, beëindiging, aansprakelijkheid etc. Kunstenbond heeft een standaard opgesteld voor werkenden in de culturele en creatieve sector.

Lees hier meer. *download voor iedereen gratis

Wanneer moet je niet tekenen?

 • Opdrachtnemer is aansprakelijkheid voor alle schade, inclusief gevolgschade.
 • De aanspraken voor het werkgeversdeel van niet betaalde loonbelasting en sociale verzekeringspremies komen voor rekening van opdrachtnemer als er een (fictieve)arbeidsovereenkomst mocht worden aangenomen.
 • Uitsluiting van aansprakelijkheid opdrachtgever voor schade die de opdrachtnemer door de uitvoering van de werkzaamheden leidt.
 • Excessief concurrentie en/of relatie beding qua duur, reikwijdte en/of hoogte van de boete
 • Excessieve garantiebepaling.
 • Boete als de diensten niet binnen de termijn of volgens afgesproken voorwaarden zijn geleverd.
 • Geheimhoudingsbedingen die te algemeen omschreven zijn.

Waar moet je over onderhandelen?

 • Auteursrechtoverdracht (in plaats van licentie).
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer wordt uitgesloten. Wettelijk uitgangspunt is dat de partij die het aanbod doet – de opdrachtnemer – de algemene voorwaarden mag stellen.
 • De onkosten van het uitvoeren van de werkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtnemer. Wettelijk uitgangspunt is dat onkosten die niet in het loon zijn inbegrepen voor rekening komen van de opdrachtgever
 • Er staat een specifiek concurrentie- en/of relatiebeding in het contract. Wettelijk uitgangspunt is doorhalen, want ook zonder beding bestaat geen vrij spel. Alternatief is beperking van duur, reikwijdte en hoogte van de boete. Zoek daarbij een redelijke verhouding met de duur van de opdracht en de door de opdrachtgever mogelijk te lijden schade.

Wat moet er wel in je contract staan?

 • Een concrete omschrijving van de dienst die wordt geleverd en het doel waarvoor de opdracht wordt verstrekt, inclusief eventuele voorwaarden waaraan deze moet voldoen.
 • Er is afgesproken dat de opdrachtnemer de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uitvoert.
 • De vergoeding is duidelijk.
 • Er is opgenomen dat tussentijds wordt gefactureerd.
 • De mogelijkheid van meer- of minderwerk is omschreven.
 • De aanvangsdatum ligt op of na de datum waarop de opdrachtovereenkomst is ondertekend.
 • De overeenkomst heeft een overzienbare looptijd.
 • Beëindiging is mogelijk als de opdrachtgever de afspraken niet nakomt.
 • Er is vermeld dat eventuele algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat deze aan de opdrachtovereenkomst worden toegevoegd.
 • Een begroting van het aantal te besteden uren.
 • De periode waarbinnen de diensten worden geleverd.
 • Als de overeenkomst niet door volbrenging eindigt is voor beide partijen een opzegtermijn opgenomen van één maand.
 • Verlening van een beperkt gebruiksrecht op het tot stand gekomen werk (licentie).
 • Geheimhoudingsbeding zonder boete.
 • Specifiek voor ontwerpen: er is genoemd dat alle auteursrechten op het werk toebehoren aan opdrachtnemer, ook als de regeling van artikel 4 t/m 8 van de auteurswet en artikel 3.8 lid 2 jo 3.29 van het BVIE van toepassing mocht zijn. Hiermee wordt voorkomen dat een ontwerp kan vallen onder de modelrechtelijke regeling die het auteursrecht automatisch aan de opdrachtgever toekent.

Andere aandachtspunten

Wettelijke verplichtingen die je in een opdrachtovereenkomst kunt tegenkomen (afwijken mag).

De opdrachtnemer moet:

 • Bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 • Luisteren naar tijdig verleende en verantwoorde instructies van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden.
 • Rekening en verantwoording afleggen.
 • Het direct melden als de opdracht klaar is.
 • De werkzaamheden zelf uitvoeren tenzij uit de overeenkomst anders blijkt (geschreven voor opdracht aan rechtspersoon).

De opdrachtgever moet:

 • Loon betalen voor de uitgevoerde werkzaamheden. Als er geen loonafspraak is gemaakt, is de opdrachtgever het in de bedrijfstak gebruikelijke loon verschuldigd.
 • Aan de opdrachtnemer de onkosten voor de uitvoering van zijn werkzaamheden vergoeden die niet in het loon zijn inbegrepen.
 • In beperkte mate heeft de opdrachtnemer ook recht op vergoeding van schade. Het gaat hier alleen om de schade die het gevolg is van de verwezenlijking van de aan de opdracht verbonden bijzondere gevaren.

Kom je er niet uit?

Ben je lid? Schroom niet om onze hulp te vragen. Ons team van experts staan voor je klaar!

020 — 210 8052

juridischadvies@legal.kunstenbond.nl

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

 • Wij bieden je juridische hulp.
 • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
 • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
 • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
 • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
 • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
 • Je laat bij ons je contracten screenen.
 • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!